Sotolo

nani… a masadak Wikipedia

Sotolo o kolikuwaping a sowal:首陀羅;Fan a sowal:शूद्र;Romaan tilid:Śūdra): o sakasepat kasasa’er ko ’orip ilaloma’ no kasasa’er-no’orip a faco no Indo, o maomahay, ikakaay a misatofangay ato misamoraday konini.itiya ho o matayalay to ma’acekan tayal tora mipacokay to ‘a’adopen ato mipatayay to tamdaw a tayal ato mifalahay to tai’ ko tayal, orasaka, cowako tatefingen koninian tamadaw (不可接觸者; untouchables) hananay.

Pinengnengan[1][mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Tatiri'an a tilid[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]