Notimolan kalokanatal a finacadan

nani… a masadak Wikipedia

Notimolan a kalokanatal finacadan (Inkilis: Austronesian languages, “Notimolan a kalokanatal”(Austronesia) a sowal, tosaay ko tilid: austro ato nesia pakapotan. Austro nai Lating a tilid austrālis, timol a sowal; nesia nai Kirisiya a sowal nesos, kalokanatal sowal, o adihayay ko kalokanatal i katimolay Taypinyang sanay.) o notimolan a kalokanatal finacadan ko nisowalan no i Tayangcu ato timolan no Asiya finacadan.

Halo tungtiwen, Intonisiya, Malaysiya, Filipin, Wenlay, Matakaska, Keronisiya nipatatekoan a kitakit, Hawayi, ato Polinisiya ato Taywan yincuminco, Nahay huyhuy finacadan (Can ngasaw), Niwzilan a maoli finacadan (Polinisiya ngasaw), mafokilay somowal to no Papowa a Milanisiya finacadan (no Satimolan Kanatal a kasado’edo a aowal, o matiyaay no Papowa a finacadan ko silosi) alomanay finacadan.

Cangra malopisak i sa’amisan niyaro’ no Tay kitakit, Singkapo, saetipan no Yinan niyaro’ ato Canpo niyaro’ (maledef sasifo’an no Yinan ato satimolan Capo sakowan kitakit), Campotiya. Oni a niyaro’ o Satimolan kalokanatal a finacadan. Notimolan kalokanatal finacadan a sowal, nai ’amis Taywan, talatimol o Niwsilan, kawali Fuhocyi kanatal, noetipan o Matakaska.

Tatapangan no rayray 歷史起源[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Tatapangan ato kalopisakan no Satimolan kalokanatal a finacadan, midotoc ko hakasi to sowal ato pikadkad to tatiri’en, patirang to sasowalen.

No Taywan a sasowalen 出台灣假說[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

No hakasi a sowal, nai Asiya malinahay tayra i Taywan finacadan, i Taywan to a mala o Satimolan kalokanatal a finacadan ko sowal, ikor do’edo sato kanatal, malenak tayra i Taypinyang kasa niyaro’. Mahaenay a sowal, o nai Taywanay (Out of Taiwan) sanay a sowal. Oni a sowal sa’ayaway nai sowal a hakasi ko pasadakay, mirocokay masano’ayamay ko pacalayay to DNA ko pikingkiw, pakayni to sasowalen adihay ko pasadak to pitinako. Latek Pakayni to nia sowal adihay ko hakasi ko micokeray.

Ci Sutele ato ci Marke i 1975 mihecaan pasadak mihapiw, nao tatapangan no Satimolan kalokanatal a finacadan a sowal ko Taywan, hakalay mirocokay hakasi milayap to nikingkiwan ningra[17]. Mangalef ni Pitiro Pirwote (inkilis: Peter Bellwood) i 1991 mihacaan i “Kaki Amilika tamdaw) a cassi, pakayni toni mihapiwan ikor i, “o tatapangan no Satimolan kalokanatal a finacadan a sowal o nai Taywanay” sanay ko pahapinang, malo kalacecayan no alomanay a hakasi[18]. I:kor miliyaw pasadak, Satimolan kalokanatal a finacadan o nai Asiya a pala a tayni saan, i ’ayaw no 8000 mihecaan tayni i Taywan, i:kor macowat to saki no riyaray a fana’(’icel), ditdit sa a mafolaw tayra i roma a kanatal, nengneng[19]; halafin to kakaya’ay romi’ad, paterep sa, ta mido’edo a mafolaw, ano mipili’ to ta’angay ato mamangay kitakit, saheto i fa^edetay ato ciherangay pala ko tadamaan a kanga’ayan.

Dotocen ko ni Pirwote a nikingkiwan, no Satimolan kalokanatal a sowal o nai Asiya a pala ko katayni han ko Satimolan kalokanatal a finacadan, latek o milecaday to tayniay i Taywan a tayni ato nai timolay Asiya finacadan, micedekay tayni i Taywan, i ’ayaw no 6000 mihecaan. Latek ’ayaw no 5000 mihecaan, itiya misatapang nai Taywan pasitimol malopisak tayra i Filipin a kanatal, masapinangay i sa’amisan a Lisong pala. Nanitira malinah tayra i Polocu, sawaklian no Intonisiya, o romi’ad latak i ’ayaw no 4500 mihecaan.

Nanitira talawali, talaetip ko kalopisak, kawali tayra i Miliyana a kalokanatal (Kuang a kanatal, Saipan a kanatal), tayra i timol Taypinyang a pala, tala’etip tayra i Malaysiya kanatal, Sumentala, romi’ad latek i ’ayaw no 3200 miheca. Pado’edo malopisak tayra i sifoan no Taypinyang Milanisiya a pala Kalulin kitakit. Nanoya pasitwali, latek i saka 300 mihecaan tahira i Polinisiya. Anini i Niwsilan a Maoli finacadan, o saiko:ray a malinahay, latek i saka 800 mihecaan[20].

Onini a kalopisak a safaco, manga’ay o nokonga a kalenak ko kahapinangan, pakayni i katalawali malinah no Satimolan kalokanatal a finacadan, ato timolan a Amilika a yincumin kalalitemohan, o konga ko sapalenak nai Amilika patayra i liyok no Taypinyang a pala[21][22]. Roma kacipinangan o i Taypinyang rorang a kilan. 2015 mihecaan Taywan daykako no lotok a liyok kinaira si ato Celi kitakit malakapot mikingkiw, misapinang to ’etipay Taypinyang a kitakit a patinako to rorang a kilang, masapinang kasaniyaro’ a rorang ato timolan Taywan a rorang a kilang ira ko kalecadan no langdaway a sapiwina a patodongan (inkilis: haplotype), ’etip Tapinyang kasakitakit a rorang kilang o nai Taywanay. Nawhani no Taypinyang rorang a kilang awaay ko okangan tawinaan sanay sasiroma a lengaw, caay ka lonok a sa ciheci, pakaynien no tamdawa ko pipasidenga ko pipalenak, saka maplasawad ko no ’a’adopen a nipalenakan. Taypinyang rorang a kilang a tolak o sakadademak no Satimolan kalokanatal a finacadan, saki lekakawa o sakadademak ko tolak. Nawhani Taypinyang rorang a kilang ato Satimolan kalokanatal a finacadan madadihecoay, mitoor ko nakilang to kalalinah no Satimolan kalokanatal a finacadan malenak. Mapahapinang itini malalikeday ma’orip kina no Taywan a sowal[23].

No nai palapalaan (tayliko) tatapangan a sowal 巽他大陸起源說[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Ni Setifen Openhaymo pasadakan. nai palapalaan (tayliko) tatapangan a sowal, no ki’etecay ho a wali-timol-Asiya masararem ho tono anini a riyar, Kafa kitakit, Sumentala kitakit ato Makaysiya kitakit makakafitay, masataylikoay, sakadadahal no Asiya. Nikawrira kaki’etecan, kalalaedan no ki’etec, macakat to ko nanom, malenlen to ko pala. Oni a palaay maro’ay mapalinah, matiya o Satimolan kalokanatal a finacadan.

Kawaliay Asiya tayliko mililisay to riyar a sowal 東亞大陸沿海假說[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

I Fucien matanam i Tansesan ko nalacolan, i Cangcu-Tungsan-Tamawsan nalacolan, Nintesyaposin-huangkuasan-Piciw nalacolan, Ciencu-cinciangsan-saciw nalacolan, Fucu-pintan-kociwto nalacolan, midotoc to nikingkiwan malecad to Satimolan kalokanatal a finacadan no punka. I Fucien masadakay a ’ongcoy, fokeloh pa’ot ato sacocok a po’ot, i Polinisaya manengneng to. I Fucien pinapina ta’angay kasadakan no fokeloh, misadita’an a nalacolan a nisanga’an, sakadademak, no ina a sowal ko pipacoroh, timolay Taypinyang, Indoyang a kalokitakit o tatapangan no Satimolan kalokanatal a finacadan, i wali-timol no Cungkuo mililisay to riyar a punka ira ko kararomakatan. Cungkuo yiyaw taykako ci Keyincin hakasi, mihadoy to makalasapiwina fana’ kafafalic pakairaan ato kicic, misilsil to i Macu-Liyan-tao masadakay a Liyan-tao tamdaw a horac, liyawen patireng mirocok a rayray, saka ’aya:way a Satimolan kalokanatal a finacadan i ’ayaw no 8000 mihecaan o nai lilisay to niyaro’ no rirar no Fucien, miliyang to Taywan ato wali-timol-Asiya kitakit o ’ayaway nai Satimolan kalokanatal a finacadan saanay sowal[24]. O nangra pihaen, E ato R9 o cecayay masadak i Taywan a yincumin a rocok, o Liyan-tao tamdaw ato Satimolan kalokanatal a finacadan ira ko sangasaw saan, malengat ko hekalay to no tamdawan fana’ a kalisaot ato kalaliyang; nawhani no calayan a E pisacecay to i Cungkuo tayliko awaay mahapinang, ato ni Ke a malawama ikoray pado’edo topakayniay i Liyan-tao saka 1 tamdaw a Y cengel heci no pikingkiw, makinsaay a tatosa a tamdaw to nano Liyan-tao tamdaw to malaheciay a cengel no pikingkiw, tangasa anini awaay ho i Taywan ko pihapiw, masiromaay a pikingkiw, awaay ko macaco’elisay a pahapinang a sowal. [25] Cunghuaminkuo mikingkiway to to’as ci Can-kung-I midotoc to no Fucu-pintan-kuciwto nalacolan pasadam, ikoray i no’etipan lilis a riyar no Taywan a Tafenkeng a punka ato nini a punka mamatatoresay, tosaay a punka laway pasowal I’ayaway iraay to Fucien ato Satimolan kalokanatal a finacadan ko lalengawan saan. [26]

Sowal 語言[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Tatapangan: 南島民族國家[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Satimolan kalokanatal finacadan a sowal.[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Kitakit no finacadan

(民族國家)

Niyaro’

(地理地區)

Fanacadan

(主體民族)

Watawat

(國旗)

Silosid

(國徽)

Finacadan ato tamdaw

(南島民族人口)

Intonisiya

印尼

Kawali-timol Asiya

東南亞

Cuawa tamdaw

爪哇人

222,781,000
Filipin

菲律賓

Kawali-timol Asiya

東南亞

Pisaya tamdaw

比薩亞人

92,226,600
Malasiya

馬來西亞

Kawali-timol Asiya

東南亞

Malay tamdaw

馬來人

12,290,000
Matakaska 馬達加斯加 Afelika

非洲

Melina tamdaw

梅里納人

Mata’elif ko 500 ’ofad tamdaw

超過500萬人

Tungtiwen

東帝汶

Kawali-timol Asiya

東南亞

Tungtiwen a yicumin(sowal o Satimolan kalokanatal finacadan, ono Papoya ato Malay a camel, matiya o Papoya tamdaw. )

東帝汶原住民(語言上屬南島語系,但實際上是巴布亞人與馬來人混血後裔,外貌偏向巴布亞人)

947,000
Wenlay

汶萊

Kawali-timol Asiya

東南亞

Malay

馬來人

724,000
Solomen kitakit

所羅門群島

Tayangcu

大洋洲

Solomen tamdaw(sowal no Satimolan kalokanatal finacadan, matiya o o Papoya tamdaw.)

所羅門人(語言上屬南島語系,但外貌上和巴布亞人沒分別)

478,000
Fici

斐濟

Tayangcu

大洋洲

Fici tamdaw (sowal no Satimolan kalokanatal finacadan, matiya o o Papoya tamdaw.)

斐濟人(語言上屬南島語系,但外貌上和巴布亞人沒分別)

456,000
Samowa

薩摩亞

Tayangcu

大洋洲

Samowa tamdaw

薩摩亞人

193,773
Tuwalo

圖瓦盧

Tayangcu

大洋洲

Polinisiyan tamdaw 波利尼西亞人 11,052
Mikelonisiya nipatatekoan a kitakit

密克羅尼西亞聯邦

Tayangcu

大洋洲

Mikelonisiya tamdaw密克羅尼西亞人 106,104
Nolo

諾魯

Tayangcu

大洋洲

Nolo yincumin

諾魯原住民

9,642
Niway

紐埃

Tayangcu

大洋洲

Niway yincumin

紐埃原住民

1,614
Kuke kitakit 庫克群島 Tayangcu

大洋洲

Kuke kitakit maoli

庫克群島毛利人(英語:Cook Islands Māori)

17,459
Tungka

東加

Tayangcu

大洋洲

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

100,651

Satimolan kalokanatal finacadan a kalofinacadan.[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

以南島民族為重要民族:[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Kirakit

國家

Niyaro’

所屬地區

Satimolan kalokanatal finacadan

南島民族

Watawat

國旗

Silosid

國徽

Satimolan kalokanatal finacadan tamdaw

南島民族人口

Taywan (Cunghuaminkuo) 台灣(中華民國) Wali Asiya

東亞

Taywan yincuminco

台灣原住民

60 ’ofad tamdaw tamdaw

約60萬人 [10]

Yinan

越南

Wali-timol Asiya東南亞 Can, Culo, Ayti, Ciyalay, Lakelay finacadan

占族 · 朱魯族 · 埃地族 · 嘉萊族 · 拉格萊族

Mata’elif 95 ’ofad tamdaw

超過95萬人

Niwsilan

新西蘭

Tayangcu大洋洲 Maoli tamdaw

毛利人

85.5 ’ofad tamdaw 85.5萬人
Singkapo

新加坡

Wali-timol Asiya

東南亞

Malay tamdaw

馬來人

Ta’elif 60 ’ofad tamdaw

超過60萬人

Caay ko miisiikeday sici 非獨立政體[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Niyaro’

地區

Kitakit

主權國家

Finacadan

主體民族

Watawat

旗幟

Tamohong

徽章

Tamdaw

總人口

Tokalaw

托克勞

Niwsilan

新西蘭

Tokalaw tamdaw

托克勞人

1,499
Kekes kitakit

科科斯群島

Austaliya

澳大利亞

Kekes kitakit Malay tamdaw

科科斯群島馬來人

628
Waliay Samowa

東薩摩亞

Amilika

美國

Samowa tamdaw

薩摩亞人

55,519
Kuan kitakit

關島

Camolo tamdaw

查莫羅人

162,742
’Amis maliyana kitakit 北馬里亞納群島 Calolin tamdaw

加羅林人

53,833
Hawai

夏威夷州

Hawai tamdaw

夏威夷人

1,419,561
Felans Polinisiya

法屬波利尼西亞

Felansi kapolongan kitakit

法蘭西共和國

Polinisiya tamdaw 波利尼西亞人 275,918
Niwkelitoniya

新喀里多尼亞

Malanisiya tamdaw, Polinisiya tamdaw

美拉尼西亞人、波利尼西亞人

268,767
Walisihefutona

瓦利斯和富圖納

Polinisiya tamdaw 波利尼西亞人 11,558
Piteken kitakit

皮特肯群島

Ikilis

英國

Piteken tamdaw (ikilis: Pitcairn Islanders)

皮特肯人(英語:Pitcairn Islanders)

50

Likisiay a Satimolan kalokanatal finacadan a kitakit 歷史上的南島民族國家[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Wali timol Asiya 東南亞[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Likisi mikowatay歷史政權 Kaitiraan niyaro’

地理地區

Citodongay finacadan

主體民族

Sowal

主要語言

Watawat

國旗

Mihecaan

年代

Canpo

占婆國

Sifo-timol kitakit

中南半島

Canpo tamdaw 占婆人 Canpo sowal 占語 137-1832 miheca

137年-1832年

Yetiw

葉調

Cuawa kitakit?

Sumentala kitakit?

爪哇島?、蘇門答臘島?

Cuawa tamdaw

爪哇人?

Sanfoci (Selifose)

三佛齊(室利佛逝)

Sumentala kitakit

蘇門答臘島

Malay tamdaw馬來人 Malay sowal, Fan sowal

馬來語、梵語

7 sici-13 sici

7世紀-13世紀

Moloyu

末羅瑜

Sumentala kitakit

蘇門答臘島

Malay sowal 馬來人 Latek 4 sici-13 sici

大約4世紀-13世紀

langyasiw 狼牙脩 Malay kitakit 馬來半島 Malay tamdaw 馬來人 Malay sowal 馬來語 2 sici-14 sici

2世紀-14世紀

Somotoce kitakit

蘇木都剌國

’Amis Sumentala kitakit

蘇門答臘島北部

Malay tamdaw 馬來人 Malay sowal 馬來語 1267-1521 miheca

1267年–1521年

Citasutan hongti

吉打蘇丹王朝

Malay kitakit 馬來半島 Malay tamdaw 馬來人 Malay sowal 馬來語 1909-1941 miheca

1945-1946 miheca

1909年–1941年

1945年-1946年

Manceka kitakit

滿剌加國

Malay kitakit 馬來半島 Malay tamdaw 馬來人 Malay sowal 馬來語 1402-1511 miheca

1402年-1511年

Setusutan hongti

色陀蘇丹王朝

Malay kitakit

馬來半島

馬來人 Malay sowal 馬來語 1808-1916 miheca

1808年–1916年

Lemansutan hongti

勒曼蘇丹王朝

Malay kitakit 馬來半島 Malay tamdaw 馬來人 Malay sowal 馬來語


1810-1902 miheca

1810年–1902年

Usosutan hongti

勿述蘇丹王朝

Malay kitakit 馬來半島 Malay tamdaw 馬來人 Malay sowal 馬來語 1780-1899 miheca

1780年–1899年

Rofosutan hongti

柔佛蘇丹王朝

Wali-timol Asiya

東南亞

Malay tamdaw 馬來人 Malay sowal 馬來語 1528miheca-19 sici

1528年-19世紀

Sulosutan kitakit

蘇祿蘇丹國

Mitanaer kitakit

民答那峨島

Sulo tamdaw

蘇祿人(英語:Suluk)

Sulo sowal

蘇祿語(英語:Tausug language)

1390-1917 miheca

1390年-1917年

Minila hongti

梅尼拉王國

Lisong kitakit

呂宋島

Takalok tamdaw

他加祿人

Tada takalok sowal

舊他加祿語(英語:Old Tagalog)

1500-1570 miheca

1500年-1570年

Mancepoyi

滿者伯夷

Cuawa, Malay, Polocu, Sumentala kitakit

爪哇島、馬來半島、婆羅洲、蘇門答臘

Cuawa tamdaw

爪哇人

Cuawa sowal爪哇語 1293-1527 miheca

1293年-1527年

Singkesali

信訶沙里

Cuawa kitakit

爪哇島

Cuawa  vamdaw

爪哇人

Tada Cuawa sowal

古爪哇語

1222-1292 miheca

1222年-1292年

Sialitela hongti

夏連特拉王國

Cuawa  kitakit爪哇島 Cuawa  tamdaw

爪哇人

752?-832 miheca?

752年?—832年?

Matalan hongti

馬打蘭王國

Cuawa kitakit爪哇島 Cuawa tamdaw

爪哇人

8 sici-10 sici

8世紀-10世紀

Matalan sutan kitakit

馬打蘭蘇丹國

Cuawa kitakit 爪哇島 Cuawa tamdaw

爪哇人

Cuawa sowal 爪哇語 1586-1755 miheca

1586年-1755年

Wantansutan kitakit

萬丹蘇丹國

Cuawa kitakit 爪哇島 Sienta tamdaw

巽他人

Sienta sowal

巽他語

1527-1813 miheca

1527年–1813年

Kewasutan kitakit

戈瓦蘇丹國

Sulawisi kitakit

蘇拉威西島

Wankasi tamdaw

望加錫人

Wankasi sowal

望加錫語

14 sici-1946 miheca

14世紀-1946年

Yacisutan kitakit

亞齊蘇丹國

Sumentala kitakit

蘇門答臘島

Yaci tamdaw

亞齊人

Yaci sowal

亞齊語

1496-1903 miheca

1496年-1903年

Malay nipatatekoan a kitakit

馬來聯邦

Malay kitakit

馬來半島

Malay tamdaw

馬來人

Malay sowal

馬來語

1895-1942 miheca

1945-1946 miheca

1895年-1942年

1945年-1946年

Kuntiensutan kitakit

坤甸蘇丹國

Kalimantan kitakit

加里曼丹島

Malay tamdaw馬來人 Intonisiya sowal

印度尼西亞語

1771-1950 miheca

1771年-1950年

Salawak hongti

砂拉越王國

Polocu kitakit

婆羅洲島

Taya finacadan

達雅族

Taya sowal

達雅語

1841-1942 miheca

1945-1946 miheca

1841年-1942年

1945年-1946年

Wenlay kitakit

汶萊帝國

Polocu kitakit

婆羅洲島

Malay tamdaw 馬來人 Wenlay malay sowal

汶萊馬來語

1368-1888 miheca

1368年-1888年

Petanien sutan kitakit

北大年蘇丹國

Malay kitakit

馬來半島

Malay tamdaw 馬來人 Malay sowal

馬來語

1516年-1902年
Nanmoloka Nikapolongan Kitakit

南摩鹿加共和國

Nanmoloka

南摩鹿加

Nanmoloka  tamdaw

摩鹿加人

Sifo’ Maluku sowal

中馬魯古語

1950-1963 miheca

1950年-1963年

Singkopo hongti

新加坡王國

Singkopo

新加坡

Malay tamdaw 馬來人 Tada Malay sowal

古馬來語

1299-1398 miheca

1299年-1398年

Taywan 台灣[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Mikowanay rikisi

歷史政權

Kaitiraan niyaro’

地理地區

finacadan

主體民族

sowal

主要語言

watawat

國旗

mihecaan

年代

Tatu hongti

大肚王國

Sifo’ Taywan

中臺灣

Paypaola finacadan

拍瀑拉族

Paypaola sowal

拍瀑拉語

’ayaw 16 sici-1732 miheca

16世紀以前-1732年

Takoywen tapang

大龜文酋邦

Timol Taywan

南臺灣

Paiwan tamdaw

排灣人

Paiwan sowal

排灣語

’ayaw 16 sici-1930 miheca

16世紀以前-1930年代

Sekalo tapang

斯卡羅酋邦

hengcun

恆春半島

Paiwan tamdaw

排灣人

Paiwan sowal

排灣語

Latek 17 sici-1904 miheca

約17世紀-1904年

Maka tapang

瑪家酋邦

Pintung tangsa Taynan

屏東到臺南一帶

Paiwan

排灣人

Paiwan sowal

排灣語

’ayaw 14 sici-1930 miheca

14世紀以前-1930年代

Tansuy kitakit

淡水國

’Amis Taywan

北臺灣

Pasay tamdaw

巴賽人

Pasay sowal

巴賽語

Latek 17 sici

約17世紀

Cilong kitakit

雞籠國

’Amis Taywan

北臺灣

Pasay tamdaw

巴賽人

Pasay sowal

巴賽語

Latek 17 sici

約17世紀

Paynan tapang

卑南酋邦

Sawali Taywan

東台灣

Paynan tamdaw

卑南人

Paynan sowal

卑南語

Piykang kitakit

北港國

Taywan

台灣

Fomosa tamdaw

福爾摩沙人

Taywan Satimolan kalokanatal a sowal

台灣南島語言

Latek 17 sici

約17世紀

Liwciw kitakit

流求國

Taywan? Liwciw?

台灣?、琉球?

Pacay finacadan?

巴宰族?

Pacay sowal

巴宰語?

Kongyin 7 sici

公元7世紀

Haalan 36 siya

蛤仔蘭三十六社

Lanyang dafdaf

蘭陽平原

Kefalan finacadan

噶瑪蘭族

Kefalan sowal

噶瑪蘭語

Kafokilan-1812 miheca

未知-1812年

Kawsa kitakit

高砂國

Takaw taliaw

高雄市大寮區

Taywan yincuminco

台灣原住民族

Taywan Satimolan kalokanatal a sowal

臺灣南島語言

2003-2004 mihecaan

2003年-2004年

Tayangcu 大洋洲[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Mikowanay rikisi

歷史政權

Kaitiraan niyaro’

地理地區

finacadan

主體民族

sowal

主要語言

watawat

國旗

mihecaan

年代

Hawayi hongti夏威夷王國 Hawayi kitakit

夏威夷群島

Hawayi tamdaw

夏威夷人

Hawayi sowal

夏威夷語

1795-1894 miheca

1795年-1894年

Hawayi Nikapolongan Kitakit

夏威夷共和國

Hawayi kitakit

夏威夷群島

Hawayi tamdaw

夏威夷人

Hawayi sowal

夏威夷語

1894-1898 miheca

1894年-1898年

Fici hongti nipatatekoan

斐濟王國聯盟

Fici kitakit

斐濟群島

Fici tamdaw

斐濟人

Fici sowal

斐濟語

1865-1867 miheca

1865年–1867年

Pawu hongti

包烏王國

Pawu kitakit

巴烏島

Fici tamdaw

斐濟人

Fici sowal

斐濟語

1867-1869 miheca

1867年–1869年

Lawu hongti

拉烏王國

Lawu kitakit

拉烏群島

Lawu tamdaw

斐濟人

Fici sowal

斐濟語

1869-1871 miheca

1869年–1871年

Lawu nipatatekoan

拉烏聯盟國

Lawu kitakit

拉烏群島

Lawu tamdaw

斐濟人

Fici sowal

斐濟語

1869-1871 miheca

1869年–1871年

Fici hongti

斐濟王國

Fici kitakit

斐濟群島

Lawu tamdaw

斐濟人

Fici sowal

斐濟語

1871-1874 miheca

1871年–1874年

Fici hongti

斐濟王國

Fici kitakit

斐濟群島

Lawu tamdaw

斐濟人

Fici sowal

斐濟語

1970-1987 miheca

1970年–1987年

Tuyi tungka hongti

圖依東加帝國

Tungka kitakit

東加群島

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Tungka sowal

東加語

950-1865 miheca

950年代-1865年

Wuwiya

烏韋阿

Walis kitakit

瓦利斯島

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Walis sowal

瓦利斯語

Latek 15 sici-

1887 miheca

約15世紀 - 1887年

Alo

阿洛

Futona, Alofi kitakit

富圖納島、阿洛菲島

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Futona sowal

富圖納語

?-1888 miheca

?-1888年

Sikawi

錫加韋

Futona kitakit

富圖納島

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Futona sowal

富圖納語

?-1888 miheca

?-1888年

Polapola hongti

波拉波拉王國

Polapola kitakit

波拉波拉島

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Polinisiya sowal

波利尼西亞語

19 sici-1895 miheca

19世紀早期-1895年

Laiatea hongti

賴阿特阿王國

Laiatea kitakit

賴阿特阿島

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Polinisiya sowal

波利尼西亞語

?-1888 miheca

?-1888年

Hoasini hongti

胡阿希內王國

Hoasini kitakit

胡阿希內島

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Polinisiya sowal

波利尼西亞語

?-1895 miheca

?-1895年

Tahiti hongti

大溪地王國

Tahiti

大溪地

Tahiti tamdaw

大溪地人

Tahiti sowal

大溪地語

1788-1880 miheca

1788年-1880年

Lolotu hongti

魯魯土王國

Lolotu hongti

魯魯土王國

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Polinisiya sowal

波利尼西亞語

?-1900 miheca

?-1900年

Lilatala hongti

里馬塔拉王國

Limatala kitakit

里馬塔拉島

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Polinisiya sowal

波利尼西亞語

?-1901 miheca

?-1901年

Tawata hongti

塔瓦塔王國

Tawata kitakit

塔瓦塔島

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Polinisiya sowal

波利尼西亞語

?-1842 miheca

?-1842年

Lapa hongti

拉帕王國

Lapa kitakit

拉帕島

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Polinisiya sowal

波利尼西亞語

?-1881 miheca

?-1881年

Mangarifa hongti

曼加雷瓦王國

Mangarifa kitakit

曼加雷瓦島

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Polinisiya sowal

波利尼西亞語

?-1881 miheca

?-1881年

Tuyamotu hongti

土亞莫土王國

Tuyamotu kitakit

土亞莫土群島

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Polinisiya sowal

波利尼西亞語

?-1881 miheca

?-1881年

Niwai hongti

紐埃王國

Niwai kitakit

紐埃島

Polinisiya tamdaw

波利尼西亞人

Niwai sowal

紐埃語

Latek 18 sici-1900 miheca

約18世紀-1900年

Lalotangka hongti

拉羅湯加王國

Koke kitakit

庫克群島

Maoli tamdaw

毛利人

Koke kitakit Maoli sowal

庫克群島毛利語

1858-1893 miheca

1858年-1893年

Niwsilan

新西蘭

Kapolongan niyaro’ patatekoan

聯合部落邦聯

’Amis maoli tamdaw

北島毛利人

Maoli sowal

毛利語

1835-1840 miheca

1835年-1840年

Fuhoci kitakit hongti

復活節島王國

Fuhoci kitakit復活節島 Lapanoyi tamdaw

拉帕努伊人

Lapanoyi sowal

拉帕努伊語

?-1888 miheca

?-公元1888年

Sawteriel hongti

紹德雷爾王朝

Ponapil kitakit

波納佩島

Mikelonisiya tamdaw

密克羅尼西亞人

Ponapil sowal

波納佩語

Latek 1100-1628 miheca

約1100年-約1628年

Wanoatu finawlan pacena’ay sifo瓦努阿圖人民臨時政府 Milanisiya kitakit

美拉尼西亞群島

Wanoatu tamdaw

瓦努阿圖人

Pislama sowal

比斯拉馬語


1977-1978

1977-1978

Nolu hongti

諾魯王國

Nolu kitakit

諾魯島

Naolu tamdaw

瑙魯人

Nolu sowal

諾魯語

?-1888 miheca

?-1888年

Samoya hongti

薩摩亞王國

Samoya kitakit

薩摩亞群島

Samoya tamdaw

薩摩亞人

Samoya sowal

薩摩亞語

1250-1900 miheca

1250年-1900年

Matakaska 馬達加斯加[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Mikowanay rikisi

歷史政權

Kaitiraan niyaro’

地理地區

finacadan

主體民族

sowal

主要語言

watawat

國旗

mihecaan

年代

Antankarana hongti

安坦卡拉納王國

Matakaska kitakit

馬達加斯加島

Antankarana tamdaw

安坦卡拉那人

Matakaska sowal

馬拉加斯語

Latek 17 sici-1895 miheca

約17世紀-1895年

Antonciil hongti

安通吉爾王國

Matakaska kitakit

馬達加斯加島

Malakasi tamdaw

馬拉加西人

Matakaska sowal

馬拉加斯語

1773-1786 miheca

1773年-1786年

Poyina hongti

博伊納王國

Kaetip ’amis Matakaska kitakit

馬達加斯加島西北部

Malakasi tamdaw

馬拉加西人

Matakaska sowal

馬拉加斯語

1690-1840 miheca

1690年-1840年

Minapi hongti

梅納貝王國

Matakaska kitakit

馬達加斯加島

Sakalawa tamdaw

薩卡拉瓦人

Matakaska sowal

馬拉加斯語

Latek 1685-1834 miheca

約1685年–1834年

Imolina hongti

伊默里納王國

Matakaska kitakit

馬達加斯加島

Milina tamdaw

梅里納人

Matakaska sowal

馬拉加斯語

1540-1897 miheca

1540年-1897年

Tamatafo hongti

塔馬塔夫王國

Matakaska kitakit

馬達加斯加島

Malakasi tamdaw

馬拉加西人

Matakaska sowal

馬拉加斯語

1712-1820 miheca

1712年-1820年

Tanipi hongti

塔尼貝王國

Matakaska kitakit

馬達加斯加島

Malakasi tamdaw

馬拉加西人

Matakaska sowal

馬拉加斯語

1822-1828 miheca

1822年–1828年

Malangasiy kapolongan hongti

馬拉加西共和國

Matakaska kitakit

馬達加斯加島

Malakasi tamdaw

馬拉加西人

Matakaska sowal

馬拉加斯語

1958-1975 miheca

1958年–1975年

Matakaska Nikapolongan Kitakit

馬達加斯加民主共和國

Matakaska kitakit

馬達加斯加島

Malakasi tamdaw

馬拉加西人

Matakaska sowal

馬拉加斯語

1975-1992 miheca

1975年-1992年

Matakaska

Saka tolo Nikapolongan Kitakit馬達加斯加第三共和國(英語:Third Republic of Madagascar)

Matakaska kitakit

馬達加斯加島

Malakasi tamdaw

馬拉加西人

Matakaska sowal

馬拉加斯語

1992-2010 miheca

1992年–2010年

Tahapinangan Tilid (註腳)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

 1. ^ Hasil Sensus Penduduk 2020 (PDF). Statistics Indonesia: 9. 21 January 2021 [21 January 2021]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-01-22) (印度尼西亞語)
 2. ^ 2020 Census of Population and Housing (2020 CPH) Population Counts Declared Official by the President. Philippine Statistics Authority. [2021-08-03]. (原始內容存檔於2021-07-07).
 3. ^ Population, total - Data. data.worldbank.org. [2017-12-10]. (原始內容存檔於2016-10-10).
 4. ^ The World Factbook — Central Intelligence Agency. www.cia.gov. [2012-01-11]. (原始內容存檔於2010-12-28).
 5. ^ Archived copy. [2013-07-22]. (原始內容存檔於2013-02-07).
 6. ^ Archived copy. [2016-07-24]. (原始內容存檔於2016-02-07).
 7. ^ 存档副本. [2012-01-11]. (原始內容存檔於2007-02-23).
 8. ^ 存档副本. [2012-01-11]. (原始內容存檔於2007-11-27).
 9. ^ About 13.6%of the Singaporeans are of Malay descent. In addition to these, many Chinese Singaporeans are also of mixed Austronesian descent. See alsoArchived copy (PDF). [2007-04-25]. (原始內容 (PDF)存檔於2007-07-04).
 10. ^ 10.0 10.1 原住民人口數統計資料. 中華民國原住民族委員會. 2020年7月 [2020年7月]. (原始內容存檔於2018-02-07) (中文).
 11. ^ Archived copy (PDF). [2007-03-23]. (原始內容 (PDF)存檔於2007-04-03).
 12. ^ U.S. 2000 Census. [2012-01-11]. (原始內容存檔於2011-11-18).
 13. ^ The World Factbook. Cia.gov. [2013-10-21]. (原始內容存檔於2013-10-21).
 14. ^ A2 : Population by ethnic group according to districts, 2012. Census of Population& Housing, 2011. Department of Census& Statistics, Sri Lanka. [2017-12-10]. (原始內容存檔於2017-10-10).
 15. ^ According to the anthropologist Wilhelm Solheim II: "I emphasize again, as I have done in many other articles, that 'Austronesian' is a linguistic term and is the name of a super language family. It should never be used as a name for a people, genetically speaking, or a culture. To refer to people who speak an Austronesian language the phrase 'Austronesian speaking people' should be used." Origins of the Filipinos and Their Languages.(January 2006).
 16. ^ 國中社會1上歷史課本,頁94
 17. ^ Shutler and Marck 1975
 18. ^ Bellwood 1991
 19. ^ Bellwood (1997)
 20. ^ 引自李壬癸 1996,45
 21. ^ Van Tilburg, Jo Anne. 1994. Easter Island: Archaeology, Ecology and Culture. Washington D.C.: Smithsonian Institution Press
 22. ^ Langdon, Robert. The Bamboo Raft as a Key to the Introduction of the Sweet Potato in Prehistoric Polynesia, The Journal of Pacific History', Vol. 36, No. 1, 2001
 23. ^ 吳柏軒. 一顆種子改寫歷史 南島祖先台灣出發. 自由時報. 2015年10月9日 [2015-10-09]. (原始內容存檔於2015年10月10日) (中文(臺灣)).
 24. ^ 馬祖亮島的「亮島人」經DNA演化基因証實為最古老的南島民族. 中央社. 2014年3月31日 [2015年10月9日]. (原始內容存檔於2015年9月24日) (中文(臺灣)).
 25. ^ 亮島專題之一》首次發現!澳學者 :馬祖亮島1號人是早期出非洲的澳美人種. 新頭殼. 2017-09-14.
 26. ^ 首個國際性南島語族考古研究基地揭牌. 人民網. 2017年11月7日 [2017年11月20日]. (原始內容存檔於2017年11月18日) (中文(臺灣)).

Potori'an Tilid (參考文獻)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

 • Bellwood, Peter, Man's conquest of the Pacific: The prehistory of Southeast Asia and Oceania, 1979
 • Bellwood, Peter, Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago, 1986
 • Bellwood, Peter, James J. Fox, and Darrell Tryon eds., The Austronesians : historical and comparative perspectives (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), Australian National University, 1995
 • Diamond, Jahed, Guns, Germs, and Steel, Vintage & Random House, 1998
 • Benitez-Johannot, Purissima (ed.), 'Paths of Origins', ArtPostAsia Books, 2009

No potalay a pakakafit (外部連結)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Cristian Capelli; 等. A Predominantly Indigenous Paternal Heritage for the Austronesian-Speaking Peoples of Insular Southeast Asia and Oceania (PDF). American Journal of Human Genetics. 2001, 68 (2): 432–443 [2012-01-11]. PMC 1235276 可免費查閱. PMID 11170891. doi:10.1086/318205. (原始內容 (PDF)存檔於2008-02-19).


本條目出自公有領域:Chisholm, Hugh (編). 大英百科全書 (11th ed.). 劍橋大學出版社. 1911.

Books, some online, on Austronesian subjects by the Australian National University

Languages of the World: The Austronesian (Malayo-Polynesian) language Family(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

Encyclopædia Britannica: Austronesian Languages