Changbin

nani… a masadak Wikipedia

Changbin(長濱鄉)

Itini i pasawaliay no Taywan a lotok i, masadafdafay misi’ayaw to Taypinyan nai Fakong talatimol tahira i Madawdaw, mikilawac to riyar a paloma’ ko Pangcah, nikaorira nai timol tangasa i ka’amis ira ko matelengay a lotok, matena’ ko rakat no fali saka no riyaran ko romi’ad fa’edet kala’orad, ano caeca ko fangcalay ka’oripan, nika fangcal ko liomah, matatodong paloma to panay, cecay miheca kinatosa mi’anip.

Itini i Taitung(台東縣) ko Changbin Siyang(長濱鄉). sa’osi han ko po:long no palaan i, ira ko 148.86 km² (lalotolotokan a plalan no sa’osi i ira ko 63 km², o palaan noto’as i'a:yaw i ira ko 26.59 km²), 4,089 ko tamdaw i Changbin Siyang, 1,583 ko parod no loma’, itini i niyaro’ a Yincomin(原住民) sa’osi han ira ko 3,601 a tamdaw, pakaala to 88%(Amis, Bunun) no polong no tamdaw. o Amis(阿美族), Bunun(布農族) ko sa’alomanay i Taitung.

O kasaniyarona[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

  • O kakacawan (加走灣) han noiniyaroay a pangangay to Changbin i a:yaw, onodipong angangan koni Changbin (nakahama) sananay 。 O no Pangcah a sowal tora Kakacawan hananay i omikacaway amicekor to ‘ada’ ta madipot ko niyaro caay kakariang no ‘ada’ koniyaro’ sanay.

Misiayaway to taypingyang a riyar Omakapahay fangcaly ko itiniay a niyaro’ , awaay ko no tokay a kaysiya itini, awaay ko mifalahay to miwarakay a kaacekannanay a nanom sa Fangcal ko riyar ato masamaamaa:ny a nairaay i riyar. adihay kokakaenen no tamdaw i riyar osakangay no orip' no itiniay a niyaro'.

O minato no kakacawan: I laeno no Changbin kucun a lawac no riyar, katengilan to sowal no itiya:ayho a tamdaw adihay ko masamaamaa:nay a kalimelaan matekesay a fokeloh itini saan, O nai lalinikay no riyar a afokeloh koni, mahawikiday no tapelik ato faliyos talasalawacan no riyar, aloman ko taynitay mipodpod a pakatamaay a tamdaw malopisalamaan to nolafa tahanini. Misi’ayaw to riyar ko pasawali a Pangcah, saka maraod to ko sakatolo tangasa sakaenem a folad to mihecahecaan, awaay to ko tatayalen, fangcal to ko romi’ad, caayay to kasi’enaw, o fa’inayan i tayra to i riyar mifoting mi’orang micekiw sapitongal to saka’orip no loma’, o fafahiyan i, milosimet mihalaka misanga’ to sakiilisin a losid sapikapot a malikoda.

Omaan kora Changbin pongka (selangawan) hananay ? aloman to komilicayay mikinkiway to sakafana’aw tonian a demak’ ! Osaayaway a pakaaraw i i1968 amihecaan itini itaytong changbin pakatama’ toya Faloay a ongcoy hananay a mikorkor to sera masadak ko naiseraay akatelangay a lalosidan, Mahapinang to na iraay ko tandaw maorip’ tona sera’ ia:yaw no 15000 mihecahecaan. Solinga’ han a mikilim konamikorkoran alaosidan i, awaay matama’ konotamdaw a okak’ orasaka caay kafilo amahapinan ko itiya:ayho atamdaw masamaan anengnengen cangra,

6 ko cun, 15 ko niyaro’ i Changbin Siyang. Mornos(永福部落), TapowaraySaranawan(大俱來部落), Ciwkangan(長光(石坑)部落), Makrahay(真柄部落), Cidatayay(烏石鼻部落), Ta´man(膽曼部落), Polo't(大峰峰部落), Pakara'ac(巴卡拉阿茲部落), Pasongan(八桑安部落), Kolado't(樟原部落), Carapongay(堺橋部落), Sadipongan(三間屋部落), Nadan(南溪布農部落), Cikadaan(南溪阿美部落), Kinanoka(僅那鹿角部落).

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]