Uhuru Kenyatta

nani… a masadak Wikipedia

Uhuru Kenyatta

Uhuru Kenyatta.jpg
Uhuru Kenyatta

I 1961 a miheca saka 10 folad saka 26 a romi’ad masofoc ci Uhuru Kenyatta, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit no Kenya anini i ci Uhuru Kenyatta, patirengan a romi’ad i 2013 a miheca saka 4 folad saka 9 a romi’ad.

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]