Sowal no Indo

nani… a masadak Wikipedia
Sowal no Indo

O sakakaay a Sowal no Indokuwaping a sowal:印度語言) o Indo-Yalian capa’ a sowal(印度-雅利安語支;Ikiris a sowal:Indo-Aryan languages)ato Talopito Nikadado’edoan-sowal(達羅毗語系;Dravida) , alamihaop i polong a tamdaw no Indo to 74% ato 24%, o roma a sowal ira ho kono Cang-Miyanma Nikadado’edoan-sowal(藏緬語族) ,Satimolan-Aciya Nikadado’edoan-sowal(南亞語系) , cowa ka pisetek tono kitakitan sowal ko Indo. imatini o sakacecay a sowal no sifo o Indi-sowal, latek ira ko 30% ko somowalay, o sa’alomanay ko somowal tonini a sowal; o Ikiris a sowal mapaterep to i 1965 miheca ko ‘edengan hasowal no sifo, nikawria ma’osaw ho “nipatongalan hasowal no sifo ” sanay, ono kapolongan hasowal i polong no Indo kitakit, sakakaay kalasowalan itini i sieci ato mali’aca to dafong. o sakakaay hasowal ko Ikiris a sowal itini i kiwiku, mangalefay itini i kowcong ato kawcong a pipasifana’an.

Roma sato ira ho 21 a sowal mamalahasowal no sifo, onini i, o Malayalamo-sowal, Tanmier-sowal, Tayroko-sowal, Kanata-sowal, Konkani-sowal, Malati-sowal,Werto-sowal, Kokalato-sowal, Awliya-sowal, Pancepo-sowal, Asamo-sowal, Kesinmier-sowal, Sinto-sowal, Nipalo-sowal, Fan-sowal, Manipoer-sowal, ira ho mitokian malafas ko 1,600 ko sowal.

O pisa'osi to polong tamdaw no Indo, o somowalay tamdaw to sakakaay sowal a nitokian:

rayray sowal somowalay lalen
1 Indisowal 422,048,642 41.03
2 Monciyala 83,369,769 8.11
3 Tayroko-sowal 74,002,856 7.19
4 Malati 71,936,894 6.99
5 Tanmier-sowal 60,793,814 5.91
6 Werto-sowal 51,536,111 5.01
7 Kokalato-sowal 46,091,617 4.48
8 Kanata 37,924,011 3.69
9 Malayalamo-sowal 33,066,392 3.21
10 Awliya-sowal 33,017,446 3.21
11 Pancepo-sowal 29,102,477 2.83
12 Asamo-sowal 13,168,484 1.28
13 Maytili 12,179,122 1.18