Cikawasay

nani… a masadak Wikipedia

Cikawasay (巫師)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Cikawasay

o cicawasay (kuwaping a sowal: 巫師) hananay^ i,malecad to ising no aniniay ko tatodonng no piharateng no iti:ay’ayho a’amis a tamdaw.nawhani,o mamiadah to adadaay ko demak no cikawasay.saka ,ano ira ko adadaay a tamdaw^ i,tangsol saan a mitahidang to cikawasay a misalising a papiadah to adadaay a tamdaw.

Nikawrira ,onini a cikawasay^ i,caay ka o nanilongocan nira ko sakacikawas nira. O kawas ko cu^cu sanay a mirawod saan i tamdaw a pa’araw. papitodongen nira ko tamdaw a papisakero’ to kero’ nira a misatakodtakod a romadiw.ano cima ko pakatodongay a tamdaw to kero ato radiw nira^ i,o raan a tamdaw ko kaolahan nira a pasifana’ to sapitahidang noya tamdaw i cingranan a masakero.itini i pisakro’an nangra a pasifana’ ko kawas toya tamdaw tono kawas a sowal.tona ira a misaraoraod sa kona kawas toya kaolahan nira a tamdaw saka,samatiya sato o malawidongay cangra a manganga’ay.

Yo ira sato ko adadaay a tamdaw i paro no loma’ nira^i, tahidangen nira koya kawas a milongoc to sapiadahaw nira, saka tangsol saan a ira koya kawas a miraod i cingranan ta masakero cangra a romadiw. Ta todongen kako a misa’ir to adadaay han noya kawas.saka, todong han nira ko demak noya cikawasay^i,maadah koya adadaay.saka, salipahak sato koya tamdaw.haloya kawas a lipahak toya tamdaw.saka,itiya a mapatorod no kawas ko tamdaw to sapiadah to adadaay a'icel. Nanoya, cingra sato ko ’arawen no finawlan a papiadah to adadaay. Cingra ko sa’ayaway a cikawasay no pangcah.mahaen ko lalengatan no saki ira no cikawasay no’amis. Oya kawas^i,o’afang noya cikawasay. Saka,ano awaay ko’afang no cikawasay^i,awaay ko^poc no cikawasay a miadah to adadaay. Nikawrira.caay ka lecad ko demak no ‘afang. Saka, masasiroma' ko demak no cikawasay a miadah to adadaay.

Ira ko pinapina a kasasiroma no demak no cikawasay a miadah to adadaay.malecad ato demak no ising konini, nawhani,adihay ko kasasiromaroma no adada.saka, mahaen to ko nika adihay no kasasiromaroma no demak no cikawasay. Ano ira ko adadaay no loma’^i,tayra i cikawasay a mi'araw.ta o cikawasay a tamdaw ko misifdihay.onini a pisifdih^i,o pikilim to tatapangan no adada ato samaanen ko demak ta maadah sanay. Ano mahapinang to ko pisifdih noya cikawasay^i,o cikawasay ko pahapinangay to nika sasamaanen ko demak saan.

 1. Saka cecay^i,maralisanay.onini a maralisan hananay^i, o cifa^detay a adada. O ci^doyay a adada konini. Tatolo, sapat ko cikawasay a midemak to ci^doyay a adada.
 2. Saka tosa^i, pasakawihan.mapolong koya cikawasay a misaliway ta midemak tonini.
 3. Saka tolo^i,mipangagang. O adada no fa^lohay a mihofocan a wawa;o sapifalicaw aca pangangan toya adadaay a wawa.
 4. Saka sepat^i,pakirikiri.onini^i,o saki mala^caay ko adada a tamdaw.mikapot koya adadaay i cikawasay i polong no demak nangra.sairen no cikawasay cingra.
 5. Saka lima^i,mipalio'c.o tatodong no pipalio’c no cikawasay ko demak tonini misair a mipuhpuh to tati'ih no ciadadaay a tamdaw.
 6. Saka ^nem^i,talakilang.o cecay no pipakalemed to picomod to fa^lohay a loma’
 7. Saka pito^i,pasa’orongan.
 8. Saka falo^i,mifodo’.o mitapalay to mapatayay.
 9. Saka siwa^i,pamalataw.adihay ko demak nonini a papimalataw hananay.o cecay^i,napakapatayay to tamdaw, ano citafaday a tamdaw ato namilooday a tamdaw^i,saerien no cikawasay cangra.o romasato,ano patireng to fa^lohay a kakomodan noniyaro’^I, pamalataw to sakafana’aw nira a paplo ato mafana’ a mikowan to niyaro’.
 10. Saka mo^tep^I,o pa’aw’aw.onini a pa’aw’aw hananay^I,o todong no pitahidang to’adingo no mipalafangay a wawa ato talaomahay a wawa.
 11. Saka safaw cecay^I,pahemay.onini a pipahemay hananay^I,o pina’ang to kinayra no omah. Tala’ayaw a mina’ang^I,ira ko demak no cikawasay.o tatodongto no pisair no cikawasay to taknawan a mipakalemed to sakacikakaenen no loma’.
 12. Saka safaw tosa^I,pasma^ta’.onini^I,ano tatiih ko nisatiihay^I,papisair to cikawasay ta mapalasawad koya tatiihay a demak.
 13. Saka safaw tolo^I,misaodo’.onini^I,pipasadak to faniw .
 14. Saka safaw sepa’t^I,milangaw.ano masiday ko maan a kakalimelaan a lalosidan,ano matakaw ko ^ekim ato tada^kim^I,papikilim han ko cikawasay to masidayay a maamaan. Ta ma’araw noya cikawasay ko cima ko mitakaway,ta ira icowa konini a lalosidan saan.
 15. Saka safaw lima^i.mifaliloh.onini^I,mifafah to tatiih no loma’.tinako sa^I,ci’iro koya loma’;mipadoka’ to cimacimaan^I,sahto o tatiihay a demak ko iraay noya loma’,ta tahidangen ko cikawasay a papifahfah to tatiih no loma’.
 16. Saka safaw ^nem^I,niwatid. Ano ira ko mapatayay^I, mararom sa ko faloco’ no loma’.caay ka hinom ko faloco’ tona cimapatayay ko loma’. Ta tahidangen ko cikawasay a papifahfah tonini a rarom no paro no loma’.
 17. Saka safaw pito^i,sakap.onini a sakap hananay^i,o halafinay a doka’ ato congras. Tahidangen ko cikawasay a papicepcep toya doka’ ano^ca’I o congras ta mapasadak noya cikawasay koya mitngeday I o^o’.
 18. Saka safaw falo^I,pakawas.onini a pakawas hananay^I, halafinay a adada;malawaco ko tileng to nika adada. Ta papisairen to cikawasay.pakawas hananay konini a demak.
 19. Saka safaw siwa^I,mifahfah.mapolong ko finawlan a masadak a midemak tonini a papifahfah to tatiihay a kawas hananay .onini^I,o carawcaraw,o tofotofo ato romaroma.saka,misoni a ma^min ko kalo loma’ a dodang ato takinkingan. Ta matalaw toya soni koya tatiihay a kawas.
 20. Saka tosa a polo^I,mitapohay .onini^i,mifahfah to onih no pinaloma itini i omaomahan. Sairen no cikawasay ta mapalasawad ko mikari’angay to pinaloma no omah.
 21. Saka tosa polo’ira ko cecay^I,pasaorongan.onini^i, awaayto ko angil tona halafin ko adada. O papatikoen cingra a paki^mel to tireng to sakatanektek no tireng.
 22. Saka tosa polo’ira ko tosa^I,pasawa’eran.o nika^ca ka ‘imel i pihafayan saka,malifawa ko tiyad.saka, mipohpoh tonini a adada nira.

O kawas no cikawasay,oya’afang nangra^i,ci afowakay, ci cingacingaw ato romaroma.

O tatatoyen no cikawasay a misair to adadaay^i, o papah no ‘adiyam ato papah no lo’oh. O siwalaan ko piparoan to ^pah to sapitoripes nangrra.

[1]

 1. 林坤一. (2011). Wikipedia 維基百科 族語詞條試寫─原住民族語詞條 2011作品集. 教育部.