Aparaham Linken

nani… a masadak Wikipedia
Abraham Lincoln

Aparaham. Linken(Inkilis a sowal, 1809/2/12-1865/4/15), saka 16 pireko a contong no Amilika, 1861/3 folad a mapatireng, tangasa 1865/4 makotangay a mapatay. Ci Aparaham. Linken mikerid to Amilika nalaloodan ato mangalefay sakaci’efo, kinpo(tatapangan a ceding) ato sici a katalawan—sakatimol at saka’amis a kalalood. Pakayni tonini a kalalood, mahadimel ningra ko polong no kanatal no Amilika, mapalasawad ko palafadesay a rikec, macoladaf ko ’icel no mapolongay sifo a sakowan, micekeroh to kicay a malasintayhua. Namoya o akatimi ato finawlan no Amilika rariden masowal ci Aparaham. Linken o satadamaanay contong i rayray likisi no Amilika saan.

Fenek(智慧)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

O sofoc ni Aparaham. Linken Kentaki kanatal a pamatangay a loma’, i Ilino kanatal ko pitilidan a malafingkosi, i 1830 mihecaan malalomaocay no Hoyketang(Amilika) ato Ilino a kanatal a lomaocay, i 1840 mihecaan malaiing no kitakit to kanacecay. Misafaloco’ cingra palowad to kingko, no ’alo lalan, misalalanay no cinamalay ato sacomod a sata patoror patireng to kaysiya, sakaranikay malasintayhua, maliyang to kalalood to Mosiko kitakit.

I 1858 miheca ci Linken ato ci Tawkelas malaliyangan nangra papelo cingra to miliyangay to micowatay to palafadesay a rikec, nanoya i mapidah cingra to singkiw no Caniyin i sakalalifet ningra, no Mincotang a tamdaw ci Stifen. Ano. Tawkelas. 1860 mihecaan, sakimalitosaay a kanatal, ci Aparaham. Linken mapalowad no Kunghetang(Amilika) congtong a pangangan. I 1860 miheca to pisingkiwan to congtong i, i no timolan no Amilika mapidah, i saka’amisan no Amilika paikaka ko ningra, saikor maala cingra to congtong no Amilika.

Nalipaan(事蹟)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Nakaala ningra sapiliyasan a mitokolic micidek ko papitoay notimolan a kanatal mihopeday to palafadesay, miliyas to mapolongay patireng to Milicien yofayof “Panglien”. Sa’ayaw milalangay ko sowal ningra, nika malalifet to sakipalafades a masasiliyang, away ko kasasisorar ato kalali’ayan, pakayni tonini ci Aparaham. Linken micongacong to sapiloodaw to i timolay a Panglien, malacecay mipalasawad misedal to palafadesan. O nian ko palingangan to “mipakoniraay a congtong” a han cingra a kangodoan no tamdamdaw.

1861/4/12, ikor pilood no Panglien to Samotepao, malacecay marikec ko ’amisay no Amilika, ci Aparaham. Linken saimer sato i kalaloodan ato sakisici a demak. Misafaloco’ cingra to sapalacecayaw to kitakit, pacena’ to midipotay to tamdaw, caayto sawkiten repet roof han ko masacicingay ’alomanay tamdaw a palaliyasay kahinapecan tamdaw.

Ikor no 1861 miheca, mapalaawa to ningra ko Telontehaw a demak no tamina, saka^ca pikihar no Inkilis. Pakaynien ningra i kasasifosifod no sici, satadamaanay i 1863 mihecaan “misdeal to palafadesay ratoh”, ato o sofitay ko midipotay to milaliway a malafadesay, pa’icel to i lawacay a kanatal mipalafadesay i mipamoraraway ko demak a han, micikeroh a mihai ko kayki to Milicienhecongkuo kinpo salofan saka 13 rikec, maledo mapalasawad ko palafadesa a rikec.

Aparaham. Linken ma’imer to nikalalood, nipipili’ to kakeridan no hitay ci Yolisis. Sinposen.Kelante. Sapilood tadamaan ko pisetek ningra, halo pipakayra i liyal karomakat no ka’a’aca no katimolay matena’ no hitay, macalap ko Kantaki ato Tiennasi, ato ’emetan no cisafilongay a tamina no sofitay i notimolay a ’alo. Kinapinapi:na cingra a sapilefekaw to no Panglien a kamaro’an a maci Licimon(Ficiniya kanatal), minacecay mapidah i kinacecay mifalic to kakeridan no hitay, tangasa to ci Yolisis. Sinposen.Kelantean i 1865 mihecaan itiya to malaheci.

Aparaham. Linken saki sici no kasacecay no kanatal marocek masaoinang ningra, laya’en ningra ko kamay to papasayra no “Lalood micutang”(micoker to ka’amisay), i 1864 mihecaan pado’edo cingra maala to singkiw no congtong. Sakiso^emetay kakeridan no Konghetang (Amilika) tamdaw, si’ayawen ni Aparaham. Linken no timolan sapipakaka ko karofirof to Konghetang a tamdaw, nanay adihay ko pisorar to kalalood no Konghetang (Amilika) tamdaw, pakakaay ko ’intel cingraan a timolay tamdaw ato sapihalaka mikotang mipataya palaliyasay tamdaw.

Sakisici(政治)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Ci Aparaham. Linken ko saka rari’ang nangra, sakimadematay a sowal ko sakaci’icel a maladies ko finawlan no Amilika. 1863 mihecaan “Kaycepaw a papelo” malo pafaloco’an no Amilika to saki kitakit, sakalaliay, sakalalen no salongoc, mapakoniraay ato macowatay a salongan a papelo. Ci Aparaham. Linken sakipalowad to kitakit o so^emetay ko faloco’, pai dadahalay ko kalali’ay ranikay sakalacecay no kitakit, Ikor no Panglien a kakeridan ci Lopote. E. Li to enem romi’ad, ci Aparaham. Linken pakayni toya calowayay a pakahemekay ato micokeray to Panglien ci Yohani. Wierkes. Pos a tamdaw makowang a mapatay.