Zayazayan

nani… a masadak Wikipedia

Zayazayan(玉泉部落)

Itiniay i Majia Cen no Pingtung ko Zayazayan a niyaro’, 233 ko sa’osi no parod no loma’, 793 ko sa’osi no tamdaw.

97% ko ka’aloman no Yincomin, polong han i, 768 ko tamdaw; o roma sato i, 3% ko ka’aloman no roma a finacadan, polong han i, 25 ko tamdaw.

O pa-sin-to(百分比) no ka’aloman no tamdaw no kasafinacadan i, ko Paiwan89%, Rukai3%, Tayal1%, Amis1%, Bunun1%, roma2%.

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]