Vajiralongkorn

nani… a masadak Wikipedia

Vajiralongkorn


I 1952 a miheca saka 7 folad saka 28 a romi’ad masofoc ci Vajiralongkorn, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit no Thailand anini i ci Vajiralongkorn, patirengan a romi’ad i 2016 a miheca saka 10 folad saka 13 a romi’ad.

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]