Tuvalu

nani… a masadak Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Tuwalo(吐瓦魯)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Tuvalu Funafuti atoll beach

ufalu (Inkilis: Tuvalu) nai siwaay ko maliyokay a raka a palapala sakapotay a kanatal, itiniay i katimolay Taypinyang, o nano riyaran a pala. Nawhani opener ko sera, sa’akawangay 4 laya’, orasaka o nikaci’epoc no hemhem sakamacakat ko nanom malokatalawan mafolkok no Tufalu, polong no hekal manaopay no nanom a katalawan a kitakit. Tufalu a kitakit o sapaeneray a cowa ho kacemahad a kitakit. Tufalu caay ka dadahal, 26 pinfang kongli aca ko sera[3], saiko:ray to saka 4 a kitakit no hekal, kitata’ak no Nauru, Monako ato Fantikang. Nawhani o inakaay a niyaro’ cango’ot ko pirarakatay, Tufalu o saawaayay ko lafang tayra mirarakat a kitakit.

Takaray sowal (概略)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Maleno sa ko riyar I madawdaway to kona kitakit. Siwaay ko rakarakan a riris ko polong nona kitakit,o polong no sera I tada po’eneray, o sa’akawangay I sepatay aca ko ka’akawang nini riyar,na oninian ko sakatati’ih ko pala tona ka tongal no fa’edet no kakarayan, itini I polong no kalokitakit odeng o Tuwalo ko sata’engangay ko tati’ih. O dadahal no sera I o samimingay I polong no kalokitakit, ‘edeng 26sq km, itini I citatapangay salongoc(主權國家) a polong a kitakit maedeng tosa a so’ot, I sarikoray to a ‘osien, ano rakaten I cakapakato’sa ko widi ma’eminay to a rakaten. Oninian ko sakaawa no maamaan no pala, awa a tayni ko mipalafangay.

Flag of Tuvalu
Hata no Tuvalu
Location of Tuvalu

Itini i 8 00 S, 178 00 E, no Osiniya ko Tuvalu. Polong no sekalay i 26 sq km “saka 238 ko rayray no ngangan. ” “O sekalay a sera i, 26 sq km, no nanom a sekalay i, 0 sq km ” Polong i 10,959 ko tamdaw.

sera (土地)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Masakilac ko sera o malo kakaomahen a sera 60%, Malo no kilakilangan a sera 33.30%, malo no roma to a sera 6.70%.

Palapalaan (地理)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

No Tufalu o Fa'etay a riyaran ko Kakarayan, sa’akawangay a hemhem tangasa i 40˚, saloklonay 22˚, la’isal no hemhem 26˚-32˚. ’orad no mihecaan 3,000 – 3,500 kongli. 11 folad tangasa roma miheca 3 folad ka’oradan, foladan ’orad 300mm. 4 folad tangasa 10 folad awaay ko a’oraden, foladan 200-300mmm[4]. Tufalu nao 9 liyokay a raka sakapot (I fayafay 9 ko fo’is todong 9 taliyok), kitiraan i kaetip katimol Taypinyang, katimol 5-10, kawali 176 tangasa 179 a laed, katimol ka’amis 560 kongli ko talolong, nai kaetip ka’amis pasi kawali katimol matisil salongan 130 ’ofad pinfang kongli laloma’an no riyar. O Fonafoti ko kanatal. 9 palapalaan ira ko cecay awaayay komaro’ay tamdaw, 5 pala ko cifanaway. Awaay ko lotok ’alo, sa’akawangay caay pakataelif to 4 a laya’, o raraya’ no hekal 15 inli, o hekal mararad manaop ni riyar, o sera malowan to mihecahecaan, orasaka Tufalu sifo ma’imer to kafafalic no kakarayan, ka hemhem nohekal ato manaop macakat ko nanom ko nisafaloco’an. I 2001 miheca, Tufalu sifo mihapiw misi’ayaw to kafafalic no kakarayan manaop macakat no nanom ko hekal, i:kor o laliyasen no finawlan konini a palapala no Tufalu. O niwsilan makahi milayap to mihecaan patamdaw to mamiliyasay, nikawrira caay ka kahi ko Australiya to longoc no Tufalu sifo. Tufalu samimingay ko pala a kitakit, o sera caay kaenga’ mipaloma, await ko pisopedan to nanom, tado sa to ’orad a nanom.

Nui atoll

Likisi (歷史)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

siyoto(首都) O [[[Funafuti]] ko Siyoto.

katomirengan no kitakit a romi’ad(國家紀念日) Pihiratengan no kitakit a romi’ad i sakamoetep 1 a romi’ad.

O Sawara’an no kitakit anini i ci Elizabeth II, patirengan a romi’ad i 1952 a miheca saka 2 folad saka 6 a romi’ad.

Tufalu a palapalaan i ’ayaw no 1 sici iraay to ko maro’ay tamdaw. Nai Sepaniya a Ilopiya misolapay sarakat i 1568 miheca pakanengneng tina sera, naka dengan o pa’acaay to malafadesay tamdaw ato mifotingay to ’iso ko talahekalay ikor, Inlipiya tamdaw awaay ko sapicalapaw a halaka. I 1892 miheca mikapot to Cielpot palapalaan malo no Inkilis a dadipoten a sera “Cielpot ato Ailis palapalaan” (Gilbert and Ellice Islands). I 1915 miheca mala no Inkilis a nicowatan sakowan a sera. I 1947 miheca, o nikarawrawan no finacadan, ono Polinisiyan a tamdaw to Ailis palapalaan finawlan milongoc kapolongan a pitopa, haki Mikelonisiya tamdaw a Cielpot palapalaan (Gilbert Islands) malalicinowas. Ikor, o Cielpot palapalaan misinting to pisiiked, kacingangan o nano sowal no kitakit Cilipas; Ailis palapalaan i 1975 miheca mafalic o Tufalu palapalaan ahan ko pangangan, i 1978 miheca mihayda ko Inkilis to pisiiked.

Sici (政治)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Tufalu o Tata'akay Inkilis a Lekatep a kitakit (caay pikihatiya to Tata'akay Inkilis a Lekatep no tapang a lomaoc), roma a 15 Tata'akay Ikiris a Lekatep hongti milecad to no Hontian Rikec a tapang a kitakit, o sawara'an ko pafeliay to sakowan to Tufalu a demak. Citodongay to Hontian sawara'an patireng to kakeridan ato kasa kakeridan no demak, o finawlan no ufalu. O ufalu a sawara'anmidotoc to satadamaanay patodong to kakeridan a tapang. Aniniay kakeridan ci Iakepa Itareli. Matelak i kimpo ko Tufalu o nikapolongan pikowan kitakit, sa’akawangay o kimpo, midamaay to finawlan i kasamaamaan no salongoc. Away ko pipatireng to pisakapot a cefang i Tufalu, o iing pakoniya sa to pisalakapot, 15 a iing, citodongay mikowan (8 tamdaw) ato caayka citodong mikowan (7 tamdaw) tosa saocor. O Fale i Fono hanko kalomaocan, cecay ko pirikecan, 15 tamdaw iing sakapot, nano nisingkiwan no finawlan, 4 miheca ko cecay liyad, o kakeridan no kalomaocan o iing ko misingkiway. Cacitodong mikowan o 15 a iing ko misingkiway, 6 ko sakowan no po, o kakeridan ko mitoroay to cacitodong kakeridan no po, o kalomaocan ko cacitodong laloma’an, mipatireng to roma kakeridan no kinsa 1 tamdaw, o todong no sifo a pitengilan.

Hoying malitolo ’akawangay hoying, niyaro’ay hoying ato palaay hoying, mamiliclic to kalodemak no finawlan, ira ko maliyangay, pacakaten tangasa ’akawangay hoying miliyaw misawkit. ’akawangay hoying o ’akawangay a pisawkitan. Cecay ko citodongay misapalitaay ato mikinsaay to nai niyaro’ay hoying ato 8 pala a hoying pacakatan tatomadawen. Ira ho ko miliyangay to pipasetek no ’akawangay hoying, o Fici a hoying ko pipacakatan, ira ho maliyangay, patayraen i Inkilis to citodongay no rikecan hoying a mitomadaw.

O kasasikiked a sakowan (行政區劃)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Kicay (經濟)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Sakaromakat (交通)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]

Pihapinangan a tilid (參考資料)[misinanot | o yin-se-ma no pisinanot]