Tjanavakung

nani… a masadak Wikipedia

Tjanavakung(達那瓦功部落)

Itiniay i Majia Cen no Pingtung ko Tjanavakung a niyaro’, 44 ko sa’osi no parod no loma’, 116 ko sa’osi no tamdaw.

98% ko ka’aloman no Yincomin, polong han i, 114 ko tamdaw; o roma sato i, 2% ko ka’aloman no roma a finacadan, polong han i, 2 ko tamdaw.

O pa-sin-to(百分比) no ka’aloman no tamdaw no kasafinacadan i, ko Paiwan91%, Rukai3%, Tayal1%, roma3%.

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]