Tilifi

nani… a masadak Wikipedia
Tilifi

Tilifi Tuol sa ko lahal no K^ci(科技) ,ira to ko Tilifi(電視) no kahaccayccay no loma’ca,pakani i Tilifi ,maaraw ko no romi’admi’ad a ratoh(新聞) ato kahmekan a Ika(影片)。Nikawrira,maenep ko ’alomanay a kaemangay a wawa tona Tilifi ,saka ’ aloma sato ko maroparopay(模糊) ko kaarawan no mata a wawa。 ’Aloman ko malawinaay ato malamamaay ,pasany to pineneng to Tilifi,makiyam to ko cikang a misacaciyaw to wawa,ta cakafangcal ko sapidipot to wawawawaan i laloma。Aloman ko kingkiw(研究) a pahapinang,o pinangan ato harateng no wawa i ,malilid no Tilifi saan,yu ira ko maraodotay anca o maodangay a pinangan,malatatodongan no wawa ko hatiniay a demak,hahatira a maci’iwi ko pinangan no wawa。 O kingkiw no Kohac(科學家) i,yu mahadak ko ngiha’ no Tilifi i ,malowan ko caciyaw no malawinaay ato wawa,malowan ko falo a so’ot % (80%)ko caciyaw saan。yu mineneng ko malawinaay to Tilifi i,anca o wawa ko maolah a mingenge to Tilifi i ,mahapinangan a malowan ko kalalicay nara;Nawhani,o kalalimela’an no wawa ko kalalicaylicay to malawinay i orip nira,o papasongira a malahal to pono’ no wawa,caayay a pakalayap i Tilifit ko hatiniay。Nikawrira,iraay ko oromaay a pakaalawan a tamdaw,nga’ayay a mipacafay a mitongal to taneng ko Tilifit saan。hakiya ,latek ngaayay ? latek tatiihay ko Tilifit i orip no mita?latek liyas han ko Tilifit kanga’ay to haw?Sowal sa ko mikingkiway,sifaloco’en to mamang a cikang a milacafay to wawa anini,papiliyasen to Tilifit ko wawa,papicudaden to tilid,i ikor to a ngengen i,o tadanga’ayay a tada^tan konini saan。

Pi'arawan to lakaw[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

  • 陳振雄. (2011). Wikipedia 維基百科 族語詞條試寫─原住民族語詞條 2011作品集. 教育部.