Recep Tayyip Erdoğan

nani… a masadak Wikipedia

Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdogan 2017.jpg
Recep Tayyip Erdogan 2017

I 1954 a miheca saka 2 folad saka 26 a romi’ad masofoc ci Recep Tayyip Erdoğan, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit no Turkey anini i ci Recep Tayyip Erdoğan, patirengan a romi’ad i 2014 a miheca saka 8 folad saka 28 a romi’ad.

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]