Qaboos bin Said al Said

nani… a masadak Wikipedia

Qaboos bin Said al Said

السلطان قابوس.jpg
السلطان قابوس

I 1940 a miheca saka 11 folad saka 18 a romi’ad masofoc ci Qaboos bin Said al Said, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit no Oman anini i ci Qaboos bin Said al Said, patirengan a romi’ad i 1970 a miheca saka 7 folad saka 23 a romi’ad.

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]