Potipot siyakay no Siwkolan ’Amis

nani… a masadak Wikipedia

Potipot siyakay no Siwkolan ’Amis (秀姑巒阿美族的社會組織)

Onini a tilid ato “O lalosidan no serangawan no Siwkolan a ’Amis” o malecaday to nai cong-yin-yin min-co-so koni likakawa koni tosa a tilid, nahani, o cecayay ko litapangan, saka o cecayay ko lowad misanga toni tosa a tilid, nika o citodongay cowa kahecad, o laloma’ to ’aloman ko citodongay cowa kahecad. Onini a tilid citodongay i, ira ci 劉斌雄 kapot nira i ira ca 丘其謙 ato 石磊 ato 陳清清 hakasi. 1965 a miheca o cong-yin-yin min-co-so ko patahekalay, maparayray to sakafalo a patosokan a tilid. Tosa miheca ko pirakat mikilim piciyosa toni a tilid, itini i niyaro’ no Fata’an ko patosokan, nika macowak talaroma no Siwkolan a ’etal no niyaro’ no ’Amis.

O paro nona tilid ira ko: sakacecay a liyad, o likisi ato salawacan no pala; sakatosa a liyad, kalaklak no niyaro’; sakatolo a liyad, laloma’an ato tamdaw; sakasepat a liyad, o kasangasaw; sakalima a liyad, pangangan no laloma’an ato pinangan no laloma’an; sakaenem a liyad, saki’orip apinangan; sakapito a liyad, o sapikowan to niyaro’; sakafalo a liyad, likakawa no sakidafong; sakasiwa a liyad, o rikec; sakamoetep a liyad o sapifolaw. O roma ’adihay ko painian pakafana’ to potipot no pinangan ato litapangan no sapisilsil to kinaira nitilidan ato malocoka, mato nicokaan to no rayray no ngangasawan no Fata’an a niyaro’, no pakainaay a lilengawan no Fata’an, no Tafalong to pilalang no mangangatay ko kararamod, pahapinang to ’aro no taheka, o kasateked no kapot no Fata’an ato pasinto, sepatay a niyaro’ no siwkolan to pangangan a kasasotiri’, o misilsilan to pinganganan no salawinawina, o rayray no liteng ni cokaan, no itiraay niyaro’ a kasakapot, no Kiwit kasaselal a ngangan, o rayray sapikowan no Fata’an to pala, o ’etal no pifotingan ato sapikowan no rayray lima ko safaw to nicokaan, sepat polo’ ira ko cecay tatiri’en. Toni patalahekalan a ngangan no liyad ato nisadakan nicokaan malotatiri’an, so’elin to maemin maparo ko potipot no siyakay kasamanmaan a manengneng itini tona tilid, tadamahapinang ko serangawan ato likakawa no ’Amis.

Pi’arawan to lakaw[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

劉斌雄等,1965,《秀姑巒阿美族的社會組織》。臺北:中央研究院民族學研究所。

陳文德,1989,〈阿美族年齡組制度的研究與意義〉,《中央研究院民族學研究所專刊》68:105-144。