O ratoh a sowal no liteng ko niyaro’ no Kiwat

nani… a masadak Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

O ratoh a sowal no liteng ko niyaro’ no Kiwat (奇美社阿美族祖先之傳說)

Itiya no to’asan ho, ira ci Sera “fa’inay”, ci Nakaw “fafahi” kawas a tamdaw malokelon tayni i Tawrayan hananay a pala “Itini i Posko ceroh a niyaro’ anini” saciwawa sa ci Tapang Masera “fa’inayan”, ci Nakaw “fafahiyan” tatosa ko wawa, awaay ko kihar a ma’orip. nika ira ko cecay a romi’ad kafahalan malenlen tata’ak ko nanom, toya pikilim nangra tatosa to salikaka i kalingadan, mingata to ko nanom, mahaop to ko paloma’an, awaen to ko fafanaen cakat sato talakakarayan cangra a tatosa. oya malingaday a malekakaay manengneng ko lenlen o ’alol to, o patay to saan ko faloco’, papasayra to koya nanom cangraan, makera nangra mahecaday o toptop no sapakaen to fafoy mapawpaw pasayra cangraan, taroh tengtewng han nangra kalic han to, pakonira han to nangra ko nika pawpaw. paherekan mapawpaw tahira i sasinang no Cilangasan no lotok, ikor to itira sato cangra patireng to loma’, itira to pamatang mimawmah to sota, o palomaan nangra i o mikafitay toya dodan a hafay, onini to ko kakaenen nangra.

Ikor to mararamod to kona malekakaay tatosa ’aro sato itira, nika ’adihay ko ’oner itini, caay kangaay matenes itini a maro’, orasaka na i lotokay mafolaw to tayra paloma’ i Kalala, nika itini sa awaay ko kamawmahan, maroray itini maro’, saikoray to mafolaw to tayni toni aniniay a Kiwit a niyaro’. Kafafaed a lotok no Kalala, o Sapat a niyaro’, toni a niyaro’ anini no Sapat i laloma, tatihi no lalan sakatayra i Posong ato Kalingko, kawali a lotok ira ko masahecekay a sapad no fokeloh, doedoen ko sowal no itiniay a finacadan a tamdaw, na iraay ko toptop no pafafoyan mana’ang itini ato talalikan, nika ira ko pamatangay i kaDipongan ho makari’ang. saka iora kosowal no lihaf, oya tadamaanay a lalosidan pinana’ang no i Kiwitay a tenod, ora i’ayaway maro’ i Cilangasan a Kiwit tamdaw, na icowaay kahofocan a pala kafokilan a tamdaw tayra i Makotaay, o na ihawikidan ya tayni, o fana’ no finacadan a tamdaw itiya i o pisamaradan, mitenooy, ato pitolon alikakawa, saheto naitiraay mapawpaw mapatayni, o ’idoc, po’ot, silingsiling naitiraan kafokilan a niyaro’, sacingangan sa ci Alin mihawikidan, ikor to o itiniay to a tamdaw ci Do’ic ko micakayay sa.