Malasong

nani… a masadak Wikipedia

malasong (馬拉松)

O saparengreng no pakarongay no ’Amisan kasa’etel koni malasong a konglin, onini a malasong a cikay, o sapilifet no pakarongay to cikay ato hadidi, malo sakatanektek tariktik no tatirengan, o saka tanestes no tatirengan no Pangcah a tamdaw, o nano kaemangan a mikoling konini a demak.

Parengrengan toya romi’ad sepat ko toki to kanikaran maherek pato’aya to kawas i, polong a kapah masa’opo i talo’an, mawawacay ko tatirengan, tano sakelec sa to no kirarom i tatelecan, mitatoy to cipahpahay ho ’adiyam, malo sapatada ano ca pakafilo ko tatirengan, tahakawas ato makera ko satena’ to lalan, anca ca paka’araw ko mata, kemkem han mipa’epa’ sapipespes anca sapipacpac to tatirengan. Kanikaran misatapang lomowad malalifet, tahira i kahiceraan, makaki’ayaw ho ato cidal ko kalalifet.

I’ayaw no kalomowad, patahekal ho to epah, o ’icep, o toron sapato’aya to to kawas i kakaraayan ko tomok kakitaan mato’asay halo palimo’ot pa’icel, sowal sa, “Tadafangcalay a wawa no Pangcah, sa’icelen namo anini pasayra toya taengadat a pala comikay.” Matengil no ’alomanay maemin to mi lowi’, “Hai! waw!” sato, malecad toya palafacan a efa palifet to tala’ayaw a comikay. Ira i aikor a mikotod ko kangodoan, calowayay cinganganay a mato’asay, pacilo’ to kamay mitatoy to tomili’ay a ’ayam mitoor toya saikoray a tamdaw, matakop nira papikorahoc han nira to sakopol no ’ayam i koror, ano ira ko matakopay makorahot, o kakangodoan to saan ko ’alomanay, saka awaay ko caay pisa’icel a tamdaw.

Lawaca no lalan ’aloman ko mihamhamay pa’icel a finacadan, roma a tamdaw miala to pahpah no ’adiyam mipacpac pa’icel toya aikoray ho a tamdaw, tahira i kasadakan no talawadaw i riyar no Kalingko, saikoray mitaelif ho toya masataporoay i lawac no riyar, ta milakowit ho toya tafotafokan tangasa paherekan ta papinang to sakarayray. Naw patama sa mapili’ koya kasadakan no talawadaw i riyar saw? O rayray nano to’as o kacakatan no Satimolan a ’etal koni, o pisaharatengan to pisa’icel, to roray a pamatang, to pifariw to cikacekaan a a faloco’ no tato’asan.

Nengneng han ira ho ko samoecel sanay a tomireng ko miletekan ho a ’aol, mapasiket ko siwalaan, po’ot, ’idoc ato sapato’aya, ira ko patakecay i teloc no ’aol to fayfay sapapinang a lalosidan. Maein to tahini i paherekan ko ’alomanay, tomireng to ko Tomok pa’icel a pakimad, maherek to palata’angen ho koya calowayay to kaolah, liliden a mikakoy milowi’. Paherek sato ko Tomok a pasowal, “Malifet to namo ko karetengay a salifet, kahemeka to kamo! itini ho kako a miliyaw a pasowal, malakapah to kamo!”

Pi’arawan to lakaw[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

  • 台灣原住民族歷史語言文化大辭典
  • 李景崇,1998,《阿美族歷史》,臺北:師大書苑。
  • 黄宣衞,2008,《阿美族》,臺北:三民。
  • 達西烏拉彎‧畢馬,2001,《臺灣的原住民 : 阿美族》,臺北:臺原。