Ma Ying-jeou

nani… a masadak Wikipedia

Ma Ying-ciw(馬英九 1950miheca saka 7 folad saka 13 romi'ad -)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

caho ka pakacecay mihecaan

O Sofoc ato kaka'mangan ningra(出生和孩童時期)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

I 1950 a miheca saka pito folad safaw tolo a romi’ad ko kahofocan ni Ma Ying-ciw, o sieci ato sarikec ko tayal ningra, o mikapotay toCong-kwo-kwo-min-tang. o tato’asan nira itini i Ciyangso-sen Yongsing- siyen,Ciyangso-sen Yungsing siyen[1],o pikafitan o ’orip nira itini i Funan-sen Siyangtanang siyen, o wawa ni Ma he-ling aci Cin hou-siyu, itiraay i SiyangkangCiolongyumati[2] a sofocen, o nikowanan ho no Ikiris.

Satapangan ningra Matayal tono sici(從政初期)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

I 1952 miheca mihakelong to mama ato ina ningra maforaw tayra i Taypak.[3] [4]Aniniay a tayal nira i, malasingsi no rikec a kasakapotan no Tongwo-Tasiye mipasifana’pakayniay to holic. O saka tosa safaw ato tolo safaw riyad mala Congtong no Cong-hwa-Min-kwo,mala sa’ayaway kamaro’an no Cong-kwo-kwo-min-tang, mala tapang no Taypak-kowan ato tapang no Rikec-sakowan.

Namala micoyakay ni Ciyang Cing-kwo Congtong to sowal no Ikiris, ikoro to mala midamaay a kakeridan no Congtong-fu. Mala kakeridan no Mikinkiway ato mipahapinangay iingkay no Mada’ecoay Midipot a sakowan, ato mala Taypiyaw no Sakakaay-kalomaocan no kitakit. 1993 a mihecaan maocor ni Lin Can o tapang no Mada’ecoay Midipot a sakowan mala mikomoday tayal no Mada’ecoay Midipot a sakowan.

Misgikiw to Tapang no Taypak(競選台北市長)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

I 1998 a miheca misinkiw cingra to tapang no Taypak cowa ka hakowa ko tiwtiw nosatopa malowid ningra ko tapang no Taypak ci Cen Sui-pien.c 2002 miheca pararid heca a masadak misingkiw mahaop ko 64% kaadihay no satopa pararid a maala mala tapang no Taypak,[5] ona ka adihay no nialaan a satopa tahanii away ho ko pakafiloay. 2005 miheca misingkiw mala kakeridan no Kwo-min-tan rahoday a mala.Nikawrira, i 2007 miheca makokot to misiikeday-payso cingra, toya romi’ad milekal to sapisinkiwan i 2008 to congton.Tona sinkiw no congtong maala ni Ma Ying-cio ko 700 ’ofad a satopa mahaop ko 60%, malaheci ningra ko pifalic to mikowanay a kasafelaw no sieci no Taywan, orasaka, pararid heca pakalowid to sinkiw malacongtong. I 2015 miheca saka 11 folad saka 7 romi’ad mipalafang ci Ma Yin-ciw tayra i Singkapor masaso’araw ato sakakaay tapang no Congko ci Si Cin-pin mapalaheci ko kasaso’araw no tapang no malala’eday to riyar, yo malaliyas ko Congko ato Conghuwa-Minko ira to 66 ko mihecaan, ona kasaso’araw o sa’ayaway ho konini.[6][7]

Misaakoako sieci(政治主張)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

兩岸關係 o demak no malafiyaway a kanatal

I 2005 a mihecaan saka falo folad lima romi’ad, masasomowal cangra, cokeren ita to「manga’ay mifeli to mikari’angay caay kanga’ay miliyang to kitakit, caay kanga’ay masacecay」,「aka pifalic to 六四 demak, aka kasasomowal to malacacay」, ona malafiyaway a kanatal「o cecayay ko kitakat tosa ko masatikelo」. ona malafiyaway a kanatal「alacecay ko aro’ cecay aca ko kitakit」no tatosa no niyaro’ saan.「Caay ko makolawacay, caayay katosa ko kitakit」,「o cecayay a kitakat tosa ko masatikelo」. Caay ka nga’ay「mikowan to tiring, misanga to sakamoecel a likec, micirek mipatireng to Taywan」. saan ko kapihapingan to somowal.

I 2008 a mihecaan saka lima folad tosa polo’ romi’ad, miliyaw ho pilosiyang「caay kanga’ay toloay a halaka」─「aka pisacecay, aka piciker, aka kafolaw」o demak no tosaay a niyaro’, itini sakamoecel a likec no Cong-hwa-Min-kwo, ikor tono九二gong shi matiyaen to ko Taywan haysiya, ta「cecay aca ko Jhong guo a kitakit, paytemek a pakimad」, pacici mifelih ya mingilosan no Jhong kong to「cecay aca ko kitakit tosa ko halak」sanay a sowal.

I 2009 a mihecaan saka enem folad mo^etep romi’ad, oni no tosaay a riyaro’ 「aka pisacecay, aka piciker, aka kafolaw」misaakoako, 'eked han pasadak a somowal「caay pisacecay」,「caay pisacecay nikaorira manga’ay mifelih mihacecay sa」. Sowal sa ko sapalosiyang a kakimadan, itiya ci Ma Ying-ciw caay pipaniha pahapingan a somowal「aka piciker, aka kafolaw」sanay a caciyaw, ira ko matiniay nira a harateng, onini misaakoako misatapang to pasayra to i manga’ay kita malacecay masiyor.

Saka 12,13 riyad a Congton no Cong-hwa-Min-kwo

Malacongton no Cong-hwa-min-kwo(擔任中華民國總統)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

I 2011 a mihecaan saka safaw tosa folad tolo romi’ad, I 2012 a miheca ya misinkiw ho to Congtong, saayaw pahapingan cingra i tilifi a somowal, o Taywan o kitakit no Conhuwa-Minko ato no roma a kitakit a pangangan, ona tosaay a ngangan saheto o kitakit, tinako o Ying guo a kitakit「o kapolongan a kitakit」anca「Da bu lie dian ato Bei ai er lan kapolongan ko pangangan a kitakit」to pangangan, saayaway ni Ma Ying-ciw matalahekal a somowal「o kitakit no mako i Taywan」.

I 2016 a mihecaan saka safaw cecay folad safaw tosa romi’ad, itini i150 a mihecaan pikininan kahofocan ni Sun jhong-shan, oya mikeriray to Jhong guo gong chan dang ci Si jin-ping sowal sa, ci Sun jhong-shan o tadamaanay a dotoc no Cong kwo kong can tang a tamdaw saan a pasowal. Saka safaw tosa folad falo romi’ad, ’a’ayaway Congtong ci Ma Ying-ciw patodong ho somowal, ano so^elin malaheci ko demak, masatamdaw, no fangcalay midodoay tono tamdawan, pikapot kamo toni midodoay tono tamdawan.

I 2018 a mihecaan saka safaw cecay folad pito romi’ad, mingilos ci Ma Ying-ciw「mataelif to ko tolo a mihecaan to halaka toni yen taw fey ci Ma aci Si misaakoako a somowal「tolo ko faelohay caay kanga’ay」,「caay pilalang malacecay, cakapicoker miciker ko Taywan, tati’ih mafafolaw」. somowal heca cingra, anini o Taywan ato o Talo safalifalic sa, to’oren to ko aniniay a rakat, caay ka lecad to itiya:ay ho demak. Nikaorira, kasomowalan a naromi'adan, nawhani, i ayaw no safaw pito romi’ad o pisinkiwan no Taywan to 九合一, orasaka, tangsol malengat caciyaw ko ’alomanay a tamdaw.

I 2021 a mihecaan saka tolo folad safaw tosa romi’ad, malicay itiya ci Ma Ying-ciw sowal sa, mingilosay toni「cecay aca ko kitakit tosa ko lekakawa」, o mikeriray to Cong kong ci Deng siao-ping, mapatayay to, nikaorira, oni misafaco’an nira malalikisiay to, mapakafana’ mapatay to, tadamakesem ko faloco’ nira.

Nasomowal ci Ma Ying-ciw, itini i pihecad to kitakit, o loma’ no mita ko Taywan, o kitakit no mita ko Taywan, o Jhong hua min guo ko safacoan ko ngangan no kitakit, manga’ay oyanan o Taywan han a pangangan.

Pacefaday a tilid(註腳)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

  1. 马英九祖籍江西永新之考证- 中华马氏网. [2019-01-27]. (原始內容存檔於2021-01-04).
  2. 臺灣政治明星馬英九家譜考 - 台灣網. [2019-01-27]. (原始內容存檔於2020-08-21).
  3. 馬英九總統傳略. 總統府網站. [2013-06-29]. (原始內容存檔於2011-08-05).
  4. 李榮剛. 四姐妹:他在“女生宿舍”長大. 人民網《環球人物》 ( 2008-05-16 第10期 ). [2014-12-21]. (原始內容存檔於2015-04-09).
  5. Lua 錯誤 於第80行的package.lua中:module 'Module:Citation/CS1/Configuration模組:Citation/CS1' not found。
  6. 第12~13任 馬總統英九先生. 中華民國總統府. [2020-10-17]. (原始內容存檔於2019-04-11).
  7. https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%9C%80%E9%AB%98%E9%A2%86%E5%AF%BC%E4%BA%BA