Kenuy

nani… a masadak Wikipedia

Kenuy(根努部落)

Itiniay i Hualien(花蓮) Cen no Hualien ko Kenuy a niyaro’, 2,351 ko sa’osi no parod no loma’, 5,974 ko sa’osi no tamdaw.

10% ko ka’aloman no Yincomin(原住民), polong han i, 597 ko tamdaw; o roma sato i, 90% ko ka’aloman no roma a finacadan, polong(全部) han i, 5,377 ko tamdaw.

O pa-sin-to(百分比) no ka’aloman no tamdaw no kasafinacadan(族群) i, ko Amis(阿美族)7%, Bunun(布農族)1%, Truku(太魯閣族)1%.

Ira ko picodadan(名廉國小、名廉國小附幼、國福原住民部落圖書資訊站) i niyaro’.

Ira ko imeng(花蓮自強派出所) i niyaro’.

Ira ko kofa(花蓮消防局第一大隊自強分隊) i niyaro’.

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]