Kawaliwali

nani… a masadak Wikipedia

Kawaliwali(大坡部落)

Itiniay i Chishang(池上) Cen no Taitung(台東) ko Kawaliwali a niyaro’, 147 ko sa’osi no parod no loma’, 371 ko sa’osi no tamdaw.

74% ko ka’aloman no Yincomin(原住民), polong han i, 276 ko tamdaw; o roma sato i, 26% ko ka’aloman no roma a finacadan, polong han i, 95 ko tamdaw.

O pa-sin-to(百分比) no ka’aloman no tamdaw no kasafinacadan(族群) i, ko Amis(阿美族)71%, Puyuma(排灣族)1%, Kebalan(噶瑪蘭族)1%, roma(其他)1%.

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]