Kasasiwasiw:Ta’akay-riyar a karopaw

nani… a masadak Wikipedia

分類:大洋洲

O felih i laloma’ no kasakilac "Ta’akay-riyar a karopaw"

onini a kasakilac matafo ko i kalaenoay/kaikoray 2 a felih, 2 mapo:long.