Htin Kyaw

nani… a masadak Wikipedia

Htin Kyaw(碇喬,或譯作丁覺)

President Htin Kyaw.jpg
President Htin Kyaw

I 1946 a miheca(年) saka 7 folad saka 20 a romi’ad masofoc(出生) ci Htin Kyaw, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit(國家) no Burma(緬甸) anini i ci Htin Kyaw, patirengan a romi’ad i 2016 a miheca saka 3 folad saka 30 a romi’ad.

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]