Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa

nani… a masadak Wikipedia

Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa(伊薩·本·薩勒曼·阿勒哈利法)

Isa bin Salman Al Khalifa 1998.jpg
Isa bin Salman Al Khalifa 1998

I 1950 a miheca(年) saka 1 folad saka 28 a romi’ad masofoc(出生) ci Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit(國家) no Bahrain(巴林) anini i ci Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa, patirengan a romi’ad i 1999 a miheca saka 3 folad saka 6 a romi’ad.

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]