Grover Cleveland

nani… a masadak Wikipedia
Grover Cleveland

Ni Stephen Grover Cleveland (Marso 18, 1837 – Hunio 24, 1908) ket maysa idi nga Amerikano nga abogado ken politiko a nagserbi a kas ti maika-22 ken maika-24 a presidente ti Estados Unidos manipud idi 1885 aginggana idi 1889 ken manipud idi 1893 aginggana idi 1897. Ni Cleveland ket isu laeng ti presidente iti pakasaritaan ti Amerika tapno agserbi kadagiti dua a saan nga agsasaruno a termino iti opisina.[b] Isu ket nangabak ti popular a butos para kadagiti tallo nga eleksion ti presidente —idi 1884, 1888, ken 1892—ken maysa idi kadagiti dua a Demokrata (a sinaruno babaen ni Woodrow Wilson idi 1912) a nabutos a presidente bayat ti ti panawen ti dominasion ti presidente ti Republikano a napetsaan manipud 1861 aginggana idi 1933.

Idi 1881, ni Cleveland ket napili a mayor ti Buffalo, ken idi 1882, isu ket napili a gobernador ti New York. Isu ti lider dagiti pro-business a Bourbon Democrats a bumusbusor kadagiti nangato a taripa, libre a pirak, implasion, imperyalismo, ken subsidio kadagiti negosio, mannalon, wenno beterano. Ti krusada para iti politikal a reporma ken piskal a konserbatismo ket nagaramid kaniana nga ikono para kadagiti konserbatibo nga Amerikano iti dayta a panawen.[1] Ni Cleveland ket nangabak ti pammadayaw para iti kinamapagpiaran, panagpannuray iti bagina, kinatarnaw, ken panagkumitna kadagiti prinsipio ti klasiko a liberalismo.[2] Nakilaban iti napolitikaan a panagkunniber, patronahe, ken bossismo. Kas maysa a repormador, ni Cleveland ket addaan idi ti kasta a dayaw a dagiti kapada ti panagpampanunotda a Republikano, a tinawtawagan iti "Mugwumps", ket kaaduan a nangibolta ti tiket ti presidente ti Partido Republikano ken nag-swing iti suportana idi eleksion idi 1884.[3] Bayat a nangrugi ti maikadua nga administrasionna, dimteng ti didigra iti nasion idi a ti Panic of 1893 ket nangpataud iti nakaro a nasional a panagleddaang. Daytoy ket nangdadael ti Demokratiko a Partidona, a nanglukat ti dalan para iti panagreggaay ti daga ti Republikano idi 1894 ken para iti agrario ken silverite a panagagaw ti Demokratiko a Partido idi 1896. Ti resulta ket ti napolitikaan a panagtunos manen a nagpatingga ti Sistema ti Maikatlo a Partido ken nangirugi ti Sistema ti Maikapat a Partido ken ti Progresibo Era.

Ni Cleveland ket maysa idi a nakabutbuteng a managaramid ti patakaran, ken isu ket nakagun-od pay kadagiti katupag a kritisismo. Ti panagibiangna iti Pullman Strike idi 1894 tapno agtultuloy nga aggaraw dagiti riles ti tren ket nakapungtot kadagiti union ti trabahador iti intero a pagilian malaksid iti partido idiay Illinois; ti suportana iti balitok a pagalagadan ken panagsuppiat iti nawaya a pirak ket nangiyadayo ti agrario a payak ti Demokratiko a Partido.[5] Nagreklamo dagiti kritiko a ni Cleveland ket bassit ti imahinasionna ken kasla naabbungotan babaen dagiti didigra ti ekonomia ti pagilian —dagiti panagleddaang ken dagiti welga —iti maikadua a terminona.[5] Uray pay kasta, nakalasat ti reputasionna gapu iti kinamatalek ken nasayaat a kababalinna kadagiti riribuk ti maikadua a terminona. Insurat ti biograpo a ni Allan Nevins, "[I]n Grover Cleveland, ti kinatan-ok ket adda kadagiti gagangay imbes a dagiti naisangsangayan a galad. Isu ket awan idi kadagiti endowment nga awan kadagiti rinibu a lallaki. Isu ket nagtagikua ti kinamapagpiaran, tured, kinatibker, panagwaywayas, ken sentido komon. Ngem." isu ket nagtagikua kadagitoy aginggana ti maysa a tukad a saan a tagikua dagiti dadduma a lallaki."[6] Idi panagpatingga ti maikadua a terminona, ti pannakaawat ti publiko ket nangipakita kaniana a maysa kadagiti saan unay a nalatak a presidente ti E.U., ken isu ket idin ket nailaksid urayno babaen dagiti kaaduan a Demokrata.[7 ] Ita, ni Cleveland ket ibilang babaen dagiti kaaduan a historiador a kas maysa a naballigi a lider, ken nadayaw para iti kinamapagpiaran, kinatarnaw, panagtungpal kadagiti moralidadna, panagsuppiat kadagiti beddeng ti partido, ken epektibo a panangidaulo.