Edgar Lungu

nani… a masadak Wikipedia

Edgar Lungu(埃德加·倫古)

Edgar Lungu January 2015.jpg
Edgar Lungu January 2015

I 1956 a miheca(年) saka 11 folad saka 11 a romi’ad masofoc(出生) ci Edgar Lungu, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit(國家) no Zambia(尚比亞) anini i ci Edgar Lungu, patirengan a romi’ad i 2015 a miheca saka 1 folad saka 25 a romi’ad.

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]