David A. Granger

nani… a masadak Wikipedia

David A. Granger(大衛·格蘭傑)

David Arthur Granger (21605566518) (cropped).jpg
David Arthur Granger (21605566518) (cropped)

I 1945 a miheca(年) saka 7 folad saka 15 a romi’ad masofoc(出生) ci David A. Granger, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit(國家) no Guyana(蓋亞那) anini i ci David A. Granger, patirengan a romi’ad i 2015 a miheca saka 5 folad saka 16 a romi’ad.

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]