Cohcoh

nani… a masadak Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

O cohcoh (腰鈴)

Patodongan to no pakarongay a selal ko tangfor / cohcoh a ’eres kono misaPosongay a ’etar, o citodongay to taocoran sanay sa pakafiten to tangfor ko pakarongay, saka ira ko demak patakecen i tatelecan caay pitolas a masoni, malasakangaay no mato’asay makilim, saka lahoday matahidang a pakatayal.

Itini a mahapinang koni a tangfor, masamatini caay kasawad a malosapi manmaan, mato sasonien, malosa’eres. 1942/1988 i codad“ Ni kingkiwan to no to’as pasenengan a nafenekan ho no Pangcah i Taywan” ni 佐藤文一 o Dipon a tamdaw, pakayni to nafenekan no Yincomin masilsil ningra “’eres no tatirengan ”, “’eres no lalosidan ”, “ palecad to nafenekan”, “o kero ”, “o sasonien ”, “o radiw ”, “o kimad ” makalapito masilsil. Nika tadamasaroma ko ’eres no tatirengan no Pangcah, ’eres no lalosidan, kero, o radiw ira ko kasaroma ko patalahekal.

Doedoen ko pisatapang mikowan ko Dipon “ Pacalcalan mi kadkad to pinangan no Taywan” “ Pipakafana’ to pinakadkad tono Yincomin” ato “1961”pikadkad ni 凌曼立, o sasonien no Yincomin maedeng masilsil o tiftif, epip, kakeng, tingting makalisepat. Nika o tangfor “no kakengan”, no matiniay a sasonien i ira ko no ’aol takongkongan, no kilang takongkongan, o lolen, kokang, sakotoy, cohcoh, silisiling, tayko hatiniay.

Tangasa anini, to laday hatiniay to ka adihay ko sasonien ato sa’eres no Pangcah o “silisiling ” ko malosakatayal. nika adihay ko kasasiroma no silisiling, o kasafinacadan no Yincomin maemin a maolah malosakatayal, mangalef o Pangcah ato piwma ko saadihayay, ona tosa a finacadan maolah miala to silisiling sapipatihi to kero, ano misalisin ko cikawasay no Piwma caayay ka awa ko silisiling. O roma i ona silisiling ato sa’eres malosapatakec i riko’ anca i tafolod, o roma i ca’it sa i tatirengan. roma a tamdaw miala to cohcoh, nawhani tata’ang ko soni.

Makera ko pisalisin, o fafahiyan no Pangcah ci dadinas, cicaedong to kiping, citalip, anini sato ira to ko saysay ato ’odo.No fa’inayan sa ci ’opih ko fongoh, cicaedong to kipin anca cikolah, laeno cikayap ato tapad, kaikor mahapinang ko nika tanestes ko ’aftoy.