Ciupus

nani… a masadak Wikipedia

Ciupus(鹿山部落)

Itiniay i Nanzhuang(南庄) Cen no Miaoli(苗栗縣) ko Ciupus a niyaro’, 15 ko sa’osi no parod no loma’, 35 ko sa’osi no tamdaw.

100% ko ka’aloman no Yincomin(原住民), polong han i, 35 ko tamdaw; o roma sato i, 0% ko ka’aloman no roma a finacadan, polong han i, ko tamdaw.

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]