Cipurungan

nani… a masadak Wikipedia

Cipurungan(隆興部落)

Itiniay i Guanshan(關山) Cen no Taitung(台東縣) ko Cipurungan a niyaro’, 149 ko sa’osi no parod no loma’, 430 ko sa’osi no tamdaw.

37% ko ka’aloman no Yincomin(原住民), polong han i, 157 ko tamdaw; o roma sato i, 63% ko ka’aloman no roma a finacadan, polong han i, 273 ko tamdaw.

O pa-sin-to(百分比) no ka’aloman no tamdaw no kasafinacadan(族群) i, ko Amis(阿美族)32%, Bunun(布農族)3%, roma(其他)1%.

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]