Bashar al-Assad

nani… a masadak Wikipedia

Bashar al-Assad(巴塞勒·阿塞德)

Bashar al-Assad in Russia (2015-10-21) 08.jpg
Bashar al-Assad in Russia (2015-10-21) 08

I 1965 a miheca(年) saka 9 folad saka 11 a romi’ad masofoc(出生) ci Bashar al-Assad, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit(國家) no Syria(敘利亞) anini i ci Bashar al-Assad, patirengan a romi’ad i 2000 a miheca saka 7 folad saka 17 a romi’ad.

kasofocan a loma’ 出生家庭[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

lalamod  配偶[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

salikaka  兄弟姐妹[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

natayalan  事蹟[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

pitooran  宗教[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

tahapinangan a tilid 參考文獻[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

No papotalay a kakafit 外部連結[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]