Abdrabbuh Mansur Hadi

nani… a masadak Wikipedia

Abdrabbuh Mansur Hadi(阿卜杜拉布·曼蘇爾·哈迪)

Abd Rabbuh Mansur Hadi 2013.jpg
Abd Rabbuh Mansur Hadi 2013

I 1945 a miheca(年) saka 9 folad saka 1 a romi’ad masofoc(出生) ci Abdrabbuh Mansur Hadi, malamikomoday a tamdaw.

O Sawara’an no kitakit(國家) no Yemen(葉門) anini i ci Abdrabbuh Mansur Hadi, patirengan a romi’ad i 2012 a miheca(年) saka 2 folad saka 27 a romi’ad.

No papotalay a kakafit[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]