’anengang

nani… a masadak Wikipedia

Takaray a sowal[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

O 'axanan hananay a pangangan, o roma a niyaro' o 'anengang hananay , malecaday to o kamaro'an no tamdaw.I nolitengan ho cowa kaci'anengang ko to'as a tamdaw, ano komaen to, ano malaholol to hakakanan sanay ko kamaro'.ira ko kasasiromaroma no 'anengang, kahenayay a mafiyal ko oo' ato tatelecan, orasaka ikor to i,misanga' to to 'anengang, ira ko o mitorikan to oway, o roma o mito'to'an a kilang, pa'eneray ko matiniay.

Anini sato a mihecahecan, ira to ko masamaamaanay a 'anengang, i loma' i, sahetoay o safa hanany a o katol no kolong ko sapisanga'. itini i pitilidan o kilang a 'anengang, i pikaikian i o 'alomi a 'anengang.

'Anengang

kasasiromaroma(種類)[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Takal[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

o takal hanay i opasasa hananay no ‘amis i laloma' , o tadadafong no laloma'.

Ano patayraen ipapotal a miteli i o sasa' hanay. O ta’angayay a 'anengan.

Sasa'[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

ta'angayay a 'anengan hananay ko sasa'

Tahapinangan a tilid[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]

Pikafitan i papotal[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]