Takubuwan

nani… a masadak Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Takubuwan(達固部灣部落)

Itiniay i Hualien Cen no Hualien ko Takubuwan a niyaro’, 451 ko sa’osi no parod no loma’, 1,209 ko sa’osi no tamdaw.

17% ko ka’aloman no Yincomin, polong han i, 211 ko tamdaw; o roma sato i, 83% ko ka’aloman no roma a finacadan, polong han i, 998 ko tamdaw.

O pa-sin-to(百分比) no ka’aloman no tamdaw no kasafinacadan i, ko Amis13%, Sakizaya3%, Truku1%.

Ira ko picodadan(慈濟大學) i niyaro’.

Ira ko paisingan(花蓮慈濟醫院) i niyaro’.

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]